Commissie mer: Ontwikkelas N280 Roermond-Weert onderschrijft conclusies en aanbevelingen MER niet.

Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg en de Provincie Limburg willen de doorstromings-, leefbaarheids- en veiligheidsproblemen op en rond de N280-west oplossen door het aanpassen of uitbreiden van de infrastructuur. Deze aanpassing of uitbreiding moet ook een stimulans vormen voor de regionaal-economische ontwikkeling. Om een onderbouwde keuze uit mogelijke oplossingen te kunnen maken zijn een plan-MER, een MKBA en een overkoepelend afwegingsdocument opgesteld. Te maken keuzes kunnen leiden tot een aanvulling op het provinciale omgevingsplan. In dit advies spreekt de Commissie voor de milieueffectrapportage (hierna ‘de Commissie’)  zich uit over de kwaliteit en de volledigheid van het MER, over de consistentie van de milieuinformatie in de MKBA en het MER en over de vertaling van de gegevens uit het MER naar het afwegingsdocument.

De gekozen aanpak, waarbij een MER en een MKBA worden opgesteld en  samengebracht in een afwegingsdocument vormt in principe een goed vertrekpunt voor een transparante afweging en trechtering van mogelijke oplossingen. Het MER geeft een helder gestructureerd overzicht van een groot aantal verkeers- en milieueffecten van zes alternatieven voor de verbinding tussen Weert en Roermond. De Commissie beschouwt het resultaat als een eerste overzicht zonder duidelijke stellingname over te realiseren doelen, waarbij maatregelen die het doelbereik kunnen vergroten buiten beschouwing zijn gelaten. Deze aanpak heeft het elegante van een eerste-ordeschets, die aangeeft wat alternatieven maximaal aan effecten met zich meebrengen en die lijkt te passen bij de te voeren discussie.

De Commissie constateert echter dat de te bereiken doelen niet eenduidig  omschreven en geprioriteerd zijn en dat als er al sprake is van ‘meetbare doelen’, deze bij geen van de alternatieven worden gehaald. Op dit punt onderschrijft de Commissie niet de vertaling die is gemaakt van de bevindingen uit het MER naar de conclusies in het afwegingsdocument.
Omdat de maatregelen die kunnen worden ingezet om de gestelde doelen te halen niet zijn uitgewerkt, is daarnaast onduidelijk of een of meer van de alternatieven voldoende aangepast kunnen worden en, als dat het geval is, onder welke voorwaarden en met welke gevolgen dat zou kunnen.

De Commissie oordeelt dat het MER de gevolgen van de alternatieven voor het milieu in voldoende mate in kaart brengt. Ze onderschrijft echter niet de wijze waarop de te realiseren doelen zijn beoordeeld en zijn vertaald naar de conclusies in het afwegingsdocument.

Download het complete rapport hier. (update 13:55, 9-11-2011; link bijgewerkt)