Beroepsmogelijkheden na intrekking reactieve aanwijzing

Wat zijn de beroepsmogelijkheden wanneer een reactief aanwijzingsbesluit wordt ingetrokken? De VNG heeft op deze veelgestelde vraag een antwoord gemaakt.

Wanneer het college van Gedeputeerde Staten na vaststelling van een bestemmingsplan een aanwijzingsbesluit voor dat plan heeft genomen, moeten beiden besluiten samen bekendgemaakt worden conform artikel 3.8, zesde lid, Wro.

Intrekken door GS
Wanneer GS haar aanwijzingsbesluit intrekt, moet het gemeentebestuur alsnog direct mededeling doen van dit onderdeel van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan. Daarna kunnen belanghebbenden gedurende zes weken in beroep gaan bij de Afdeling (zie LJN BT8572).

Bekendmaken
Alsnog bekendmaken is nodig, omdat het onderdeel van het bestemmingsplan waarop de reactieve aanwijzing betrekking had ‘herleeft’. Het is niet uitgesloten dat belanghebbenden destijds afzagen van het instellen van beroep tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, omdat zij destijds veronderstelden dat voor dit onderdeel van het bestemmingsplan een reactieve aanwijzing was gegeven.

Bron: VNG