Naar een krimpbestendige omgevingswet

Wat zijn de opgaven bij bevolkingskrimp en welke knelpunten in het omgevingsrecht doen zich dan voor? Regioplan heeft dit geïnventariseerd en doet een aantal aanbevelingen waaraan de nieuwe omgevingswet getoetst kan worden, zodat deze ‘krimpbestendig’ wordt.

Regioplan heeft de studie verricht in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De studie is een tussenrapportage van fase 1. In fase 2 wordt het voorontwerp van de omgevingswet getoetst op krimpbestendigheid.

Krimpspecifiek
Beleid gericht op het begeleiden van de gevolgen van bevolkingskrimp stuit in een aantal gevallen op bepalingen uit het omgevingsrecht. De knelpunten zijn krimpspecifiek omdat ze in krimpgebieden vaker voorkomen.

Aanbevelingen
Uit het onderzoek blijkt dat betrokkenen bij het krimpbeleid behoefte hebben aan de volgende punten:

  • korte flexibele procedures
  • aansluiting zoeken met de Crisis- en herstelwet voor ontwikkelingsgebieden
  • flexibel gebruik van grond en gebouwen
  • kosten bovenplans kunnen verevenen
  • plancapaciteit kunnen reduceren zonder risico van schadeclaims

Meer informatie