Planning inspraakreactie Omgevingswet bekend

Het ministerie van IenM werkt aan een nieuwe Omgevingswet. De inspraakperiode voor de nieuwe wet is gepland tussen 12 maart en 11 april 2012. Hoewel de inspraaktermijn erg kort is, zet de VNG zich in om voor die tijd een zo goed mogelijke reactie voor te bereiden met input van gemeenten.

Burgemeester Noordanus van Tilburg en oud-wethouder Bosch van Utrecht begeleiden het inspraaktraject.

Ophalen reacties
Om zoveel mogelijk input op te halen bij gemeenten zijn voor 12 april 2012 in ieder geval de volgende acties gepland:

  • bezoeken aan de provinciale afdelingen
  • speciale vergaderingen van de commissies Ruimte en Wonen, Milieu en Mobiliteit en de subcommissie Water
  • drie visiediners over landelijk gebied, over stedelijk gebied en een algemeen diner
  • bespreken VNG-reactie in VNG-bestuur

Verder ontvangen alle gemeenten binnenkort een brief van de VNG met daarin een vooraankondiging van de inspraakprocedure en het verzoek om alle reacties aan de VNG te sturen.

Impact
De wetswijziging heeft grote impact op gemeenten, niet alleen door de omvang en de snelheid van invoeren, maar ook door andere wijzigingen die de afgelopen jaren op gemeenten zijn afgekomen. Bijvoorbeeld invoering van de Wabo, herziening van de Wro, invoering van de Crisis- en Herstelwet en vorming van de RUD’s.

Omgevingswet
De nieuwe Omgevingswet moet het omgevingsrecht eenvoudiger en beter maken. In de nieuwe Omgevingswet worden verschillende bestaande wetten geheel of gedeeltelijk opgenomen (onder meer Wabo, Wro). Het ministerie streeft ernaar de wet per 1 januari 2014 in werking te laten treden.

Bron: VNG