Ministerie IenM en VNG eens over hoofdlijnen Omgevingswet

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de VNG zijn het eens geworden over de hoofdlijnen van de Omgevingswet. De Voortgangsbrief stelselherziening omgevingsrecht, die minister Schultz eind december aan de Tweede Kamer schreef, meldde dat over een aantal punten van de Omgevingswet nog overleg was met de VNG.

Knelpunten krijgen voorrang
De VNG deelt het streven naar een bundeling, vereenvoudiging, harmonisering en modernisering van het omgevingsrecht in een Omgevingswet. “Daarbij pakken we alle gesignaleerde knelpunten uit het VNG-onderzoek met voorrang op”, aldus minister Schultz.

Er gaat een werkgroep aan de slag met vertegenwoordigers van de VNG en het ministerie, waarbij ook wordt geïnventariseerd welke punten al eerder in wet- en regelgeving kunnen worden vastgelegd.

VNG-voorzitter Jorritsma is blij dat de minister deze punten voortvarend gaat aanpakken: “Het geeft vertrouwen dat het Rijk dáár begint waar de schoen nu wringt, zodat we snel profijt kunnen hebben van eenvoudiger regels en procedures.” Ook delen van het wetsontwerp Natuur worden al in het wetsvoorstel voor de Omgevingswet opgenomen.

Omgevingsplan en projectbesluit
Op termijn gaan bestemmingsplannen op in een nieuw instrument, het omgevingsplan. Gemeenten kunnen voor hun grondgebied één of meerdere omgevingsplannen vaststellen; het eindperspectief is één omgevingsplan per gemeente. Dit moet uiteraard wel werkbaar zijn in de praktijk. In een omgevingsplan kunnen gemeenten meer regels laten samenkomen dan nu met het bestemmingsplan mogelijk is, maar dat hoeft aanvankelijk niet.

Er komt een ruim overgangsregime waarbij de bestaande bestemmingsplannen bij inwerkingtreding van de Omgevingswet automatisch gaan gelden als het gemeentelijke omgevingsplan.

Het projectbesluit is het instrument voor het Rijk en de provincies om projecten van publiek belang te kunnen realiseren. Met het projectbesluit wordt de mogelijkheid geboden om direct het gemeentelijk omgevingsplan te wijzigen zodat een project direct in dat plan wordt ingepast. Over de verdere uitwerking van de wet zullen I en M en VNG intensief contact houden.

Afsprakenkader
De afspraken zijn neergelegd in een afsprakenkader.

Meer informatie

Bron: VNG