Nieuwsmail ‘Oog op de Omgevingswet’ nummer 12

In de nieuwsmail van de Rijksoverheid “Omgevingswet: Eenvoudig Beter” de volgende onderwerpen:

 

2013: een belangrijk jaar voor de Omgevingswet
2013 wordt een belangrijk jaar voor de Omgevingswet. Minister Schultz van Haegen schrijft in de Voortgangsbrief stelselherziening omgevingsrecht van december 2012 aan de Tweede Kamer dat “alle inspanningen er op gericht zullen zijn om het wetsvoorstel Omgevingswet in 2013 bij uw Kamer in te dienen.” Voor dat het zo ver is, moet er nog wel het een en ander gebeuren. Op dit moment wordt hard gewerkt om de resultaten van onderzoeken, consultaties en botsproeven zo veel mogelijk hun beslag te laten krijgen in de formele toetsversie van de wet. Die toetsversie zal vervolgens worden voorgelegd aan VNG, IPO en UvW, en aan toetsende instanties als Actal, de Raad voor de Rechtspraak en het Planbureau voor de leefomgeving. Ondertussen wordt doorgewerkt aan een hoofdlijnennotititie voor de onderliggende regels, toegespitst op het Omgevingsbesluit.

Na verwerking van de formele consultatie en toetsen zal het voorstel voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State. Na verwerking van dat advies is de concept-wet klaar voor verzending aan de Tweede Kamer.

Regionale informatiebijeenkomsten Omgevingswet
Op 9, 11 en 16 april aanstaande organiseert het interdepartementale programma Eenvoudig Beter verspreid over het land drie informatiebijeenkomsten ‘Verder op weg naar de Omgevingswet’. De bijeenkomsten zijn bestemd voor bestuurders of medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen, belangenorganisaties en betrokken bedrijfsleven. Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen rond de Omgevingswet en wil weten wat de toetsversie voor hem/haar betekent, komt naar één van de informatiebijeenkomsten in april, waar de concept-wet wordt toegelicht. Ook zal er ruimte zijn voor vragen. De bijeenkomsten zijn in Den Bosch (9 april), Rotterdam (11 april) en Zwolle (16 april). Het gaat om een ochtendprogramma inclusief lunch. Op de website ‘Omgevingswet: Eenvoudig Beter’ vindt u alle informatie en nieuws over de Omgevingswet.
Aanmelding projecten zevende tranche Crisis- en herstelwet
Voor de zevende tranche van de Crisis- en herstelwet kunnen nog tot en met 31 maart 2013 projecten worden aangemeld. U kunt hierover contact opnemen via de postbus postbus.chw@minienm.nl of telefonisch (070-4561257).
Prijswinnaars
De waterproducerende windmolen van Dutch Rainmaker, gesitueerd op het Newtonpark in Leeuwarden (een innovatief experiment van de vierde tranche van de Crisis- en herstelwet), is eind vorig jaar bekroond met de duurzaamheidsprijs Enlightenmentz 2012. In de regenmaker wordt windenergie omgezet in thermische energie door middel van een warmtepomp. De regenmaker dient, volgens de jury, als lichtend voorbeeld voor een duurzame toekomst. De Dutch Rainmaker werd winnaar in de categorie Product. De Dutch Rainmaker is nu een half jaar volop in bedrijf op de experimenteerlocatie. Het Newtonpark is destijds juist aangewezen als innovatief experiment via de Crisis- en herstelwet om de mogelijkheid te bieden aan bedrijfsleven, overheden en burgers om tijdelijke experimenten uit te voeren met duurzame technologie. De regenmaker staat voor een periode van 5 jaar in een proefopstelling op het Newtonpark.

Nog een prijswinnaar: het bedrijf Andersteboven kreeg de Nationale App-prijs voor hun applicatie OmgevingsAlert. Volgens de jury is OmgevingsAlert de beste Nederlandse bestaande toepassing waarbij  gebruik gemaakt  wordt van een databron van de overheid.  OmgevingsAlert geeft inzicht in welke vergunningaanvragen in iemands buurt spelen, variërend van een sloop-, bouw- of kapvergunning tot een milieuvergunning. De gebruiker krijgt een waarschuwing wanneer er in zijn buurt een nieuwe omgevingsvergunning is aangevraagd. Zonder dat de huis-aan-huis bladen hoeven te worden geraadpleegd, blijft de gebruiker zo goed op de hoogte.
De applicatie is nu nog voor slechts een beperkt aantal gemeenten beschikbaar, maar heeft volgens de jury kansen om uit te breiden dankzij een goed businessmodel. Ook is het voor gemeenten heel gemakkelijk zich aan te sluiten zodat ook zij hun data laagdrempelig ter beschikking kunnen stellen aan burgers.
Minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst overhandigde de bij de prijs horende cheque van 12.500 euro aan Andersteboven tijdens het iBestuur-congres op 24 januari.

Herstructurering bedrijventerrein kan sneller en goedkoper
Hoe kan de herstructurering van bedrijventerreinen worden versneld met behoud van kwaliteit? Planoloog Kjell-Erik Bugge stelde zich die vraag in zijn proefschrift ‘Restructuring industrial sites more quickly. A decision support model’. Hij promoveerde 29 januari aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een model dat gemeenten kunnen gebruiken om het proces rond het opknappen van oude bedrijventerreinen te vergemakkelijken.
Het opknappen van oude bedrijventerreinen is vaak ingewikkeld. Gemeenten komen daarbij allerlei obstakels tegen: ontbrekende financiën, tegenwerking van betrokkenen, omslachtige procedures. Bugge komt tot de conclusie dat om deze problemen op te lossen alleen meer geld niet de oplossing is. Een goed gebruik van procesmanagementinstrumenten als ondersteuning bij het nemen van beslissingen kan de herstructurering versnellen. Dat hoeft geen extra geld te kosten, sterker nog, het kan geld besparen. Bugge ontwikkelde een beslismodel dat gemeenten als leidraad kunnen nemen bij het nemen van beslissingen. Het model wordt op dit moment in de gemeente Enschede getest.

Nu al Eenvoudig Beter: het veegplan van Buren
De gemeenteraad van Buren heeft als eis gesteld dat ruimtelijke plannen kostendekkend moeten zijn. Maar klantvriendelijkheid en toegankelijkheid van informatie zijn ook belangrijk. Vanuit deze achtergrond is Buren gestart met een nieuwe werkwijze rond ruimtelijke plannen die bestaat uit twee stappen: 1 actualiseren en samenvoegen van bestemmingsplannen en 2  introduceren van de ‘veegplancyclus’. Bestemmingsplannen worden niet alleen aangepast aan de actualiteit, ze worden ook samengevoegd in twee grote plannen voor heel de gemeente: één plan voor het buitengebied, en één plan voor de 14 kernen. Op die manier geldt voor elke kern en in het hele buitengebied dezelfde regeling, vervat in één plan.
Het veegplan is een jaarlijkse herziening van deze twee plannen. Elk jaar wordt gekeken welke nieuwe ontwikkelingen zich voordoen. Deze ontwikkelingen worden gebundeld in één bestemmingsplan: het veegplan.
Voordelen van deze werkwijze:

 • Doeltreffender manier van werken
 • Hogere kwaliteit van dienstverlening door betere informatievoorziening en klantvriendelijker benadering (bijvoorbeeld door gerichte informatiebijeenkomsten voor initiatiefnemers)
 • Lagere kosten voor burger, ondernemer en gemeente
 • Aantrekkelijk voor initiatiefnemers (deelnemers aan het veegplan krijgen een korting van 30% op de kosten)

Voor meer informatie over de veegplansystematiek van de gemeente Buren: zie de folder.

Nu al Eenvoudig Beter: praktijkbijeenkomsten vergunningverlening en natuur
Eind 2012 organiseerden de ministeries van EZ en IenM samen met de VNG twee praktijkbijeenkomsten. De gemeenten Den Bosch en Zwolle traden op als gastheer. Centraal in de sessies stond de huidige praktijk van vergunningverlening en de rol die gemeenten als loket naar de aanvrager spelen. De aandacht ging vooral uit naar het thema natuur. Uit een praktijkonderzoek van Alterra blijkt dat er behoefte is aan kennis van en werkbare afspraken over de natuurtoets en de omgevingsvergunning. De bijeenkomst had tot doel deze kennis en afspraken, die nu al bij gemeenten en provincies aanwezig zijn, te delen door uitwisseling van succesvolle praktijkvoorbeelden door de deelnemers. Succesvolle voorbeelden waren er volop:

 • De gemeente Zwolle die een beheerplan voor de vleermuis heeft waaraan vergunningen getoetst kunnen worden;
 • De gemeente Ede die afspraken heeft gemaakt met de provincie Gelderland over het zelf uitvoeren van een voorbeoordeling van natuur bij omgevingsvergunningen; de gemeente gebruikt hiervoor een zelf ontwikkelde checklist;
 • De gemeente Assen die de doorlooptijd van vergunningverlening met meer dan 50% heeft ingekort.

Op basis van de resultaten gaat het ministerie van EZ nu aan de slag met het ontwikkelen van een aantal hulpmiddelen als handreikingen en checklists die gemeenten kunnen gebruiken bij de verlening van vergunningen op basis van de Flora- en Faunawet en de Wet Natuurbescherming. Het ontwikkelen gebeurt in samenspraak met gebruikers; komende zomer zijn de hulpmiddelen klaar.

Het ministerie van IenM werkt samen met de ministeries van EZ en BZK, VNG, IPO en UvW verder aan een “praktijkprogramma Nu al Eenvoudig Beter”. Komend jaar worden diverse excursies georganiseerd naar projecten en plekken die fungeren als best practice van eenvoudiger en betere regels, procedures en werkwijzen in de praktijk van ontwikkeling en beheer van de leefomgeving. Zie ook www.rijksoverheid.nl/nualeenvoudigbeter

Download hier de verslagen van de bijeenkomsten en de gehouden presentaties.

Nu al Eenvoudig Beter: werkinstructie berichtenbox van Noord-Brabant
De provincie Noord-Brabant heeft een werkinstructie gemaakt voor die gevallen waarbij bedrijven hun berichtenboxnaam willen invullen in de aanvraagmodule van het OLO. Enkele grote bedrijven, met meerdere vestigingen in het land zijn de berichtenbox in Brabant gaan gebruiken. Zij zullen deze dienstverlening ook bij andere overheden elders in het land gaan vragen. Om de collega’s bij mede-overheden te helpen bij hun wettelijke verplichting om berichten terug te sturen via de berichtenbox, stelt de provincie Noord-Brabant deze werkinstructie beschikbaar.

 

Voorbeeldprojecten in de geest van de Omgevingswet
De Omgevingswet gaat niet alleen over vernieuwing van het omgevingsrecht. Het gaat ook over een andere manier van werken en over kennis opdoen en delen. Op basis van de huidige wetgeving werkt een aantal bestuurders, bedrijven en burgers al in de geest van de toekomstige Omgevingswet. Een aantal van deze initiatieven zijn bijeen gebracht onder de noemer Nu al Eenvoudig Beter. Zie hiervoor www.rijksoverheid.nl/nualeenvoudigbeter. U vindt hier aansprekende voorbeelden die navolging verdienen en als inspiratie kunnen dienen. U kunt uw vernieuwende initiatieven per mail aanmelden op postbus.eenvoudigbeter@minienm.nl.

 

Praktijkverkenningen Omgevingswet
In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Twynstra Gudde een onderzoek gedaan naar de praktijk van de stedelijke vernieuwing en de praktijk in zogenoemde krimpregio’s in relatie tot de te ontwikkelen Omgevingswet. De weerslag van dit onderzoek is in januari verschenen in de vorm van het rapport Praktijkverkenningen Omgevingswet. Vragen die bij het onderzoek centraal stonden: Welke aanbevelingen zijn mee te geven in het proces van de nadere uitwerking van de Omgevingswet? Is de Omgevingswet robuust in gevallen waarin geen groei, maar krimp optreedt en gedurende perioden van laagconjunctuur? Het onderzoek mondt uit in 9 aanbevelingen, regeltechnisch van aard of aanbevelingen over normering en afweging en proces en sturing.

Provincies stellen referentiekader Omgevingswet op
Voor de beoordeling van de Omgevingswet hebben de gezamenlijke provincies een referentiekader vastgesteld. De werking is die van een interne vragenlijst, waarmee beoordeeld kan worden of de Omgevingswet overeenkomt met de principes die de provincies in de wet vertaald willen zien. Het referentiekader is ook ter informatie aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu aangeboden.

In de afgelopen periode hebben de gezamenlijke provincies aspecten die betrekking hebben op belangrijke wetten voor de fysieke leefomgeving zoals de Wet ruimtelijke ordening en de Waterwet die in de Omgevingswet zullen worden geïntegreerd, in enkele principes vastgelegd. Deze principes hebben betrekking op de positie van de overheden onderling, de ruimte voor bestuurlijke afweging, de compleetheid van het nieuwe stelsel en een zorgvuldige procesvoering bij het formuleren en realiseren van het leefomgevingsbeleid. In het referentiekader zijn deze principes verder uitgewerkt.

Agenda

 • 12 februari: informatiebijeenkomst Crisis- en herstelwet, Zwolle, Nieuwe Buitensociëteit. Aanmelding via www.rostra.nl
 • 19 februari: informatiebijeenkomst Crisis- en herstelwet, Eindhoven, Aristo. Aanmelding via www.rostra.nl
 • 5 maart: informatiebijeenkomst Crisis- en herstelwet, Utrecht, Jaarbeurs. Aanmelding via www.rostra.nl
 • 9 april: informatiebijeenkomst Omgevingswet, Den Bosch, ‘1931’.
 • 11 april: informatiebijeenkomst Omgevingswet Rotterdam, De Doelen.
 • 16 april: informatiebijeenkomst Omgevingswet Zwolle, Nieuwe Buitensociëteit.

Interessante publicaties
Op onze website zijn alle rapporten en artikelen te vinden onder ‘publicaties’.

Nieuwe publicaties:
Brochure ‘Waarom een Omgevingswet? (geactualiseerde herdruk). Een schets van de omgevingsrechtelijke problemen. Daaruit wordt duidelijk dat vernieuwing van het omgevingsrecht noodzakelijk is om uiteindelijk te komen tot een inzichtelijk, samenhangend en toekomstbestendig stelsel. Te bestellen via postbus.eenvoudigbeter@minienm.nl

Afstudeerscriptie ‘Nut en noodzaak overgangsrecht geurhinder in de Omgevingswet’ van Karel van Bommel. Met de komst van de Omgevingswet wordt de Wet geurhinder en veehouderij ingetrokken. De vraag is of de wetgever hiervoor overgangsrecht moet opnemen in diezelfde Omgevingswet. Het antwoord hierop is ja, aldus Karel van Bommel in zijn recente afstudeerscriptie bij de Open Universiteit Heerlen.

 

Colofon

Uitgave communicatie programmadirectie Eenvoudig Beter.

Frequentie varieert.
    

Redactie: Paula de Jonge
Organisatie: Daniella Altman

postbus.eenvoudigbeter@minienm.nl
telefoon: 06-52 74 0000

Bron: omgevingswet.pleio.nl