Op weg naar de Omgevingswet (deel 1)

Op de blog van de Gelderse Studiekring Ruimtelijke Ordening geeft Harry Gerritsen een indruk van de informatiebijeenkomsten over de Omgevingswet die de afgelopen weken werden georganiseerd door het Ministerie van I&M. In deze bijdrage schetst hij het proces, in het tweede deel zal hij verder ingaan op de inhoud.

Om de totstandkoming van de nieuwe Omgevingswet te promoten organiseert het Ministerie van I&M een drietal bijeenkomsten in het land. Gisteren vond in Zwolle een totaal “uitverkochte” bijeenkomst (ruim 300 deelnemers) plaats. Wat kunnen we van de Omgevingswet verwachten en wanneer zal deze in werking treden? Allemaal vragen waarop vaak wel, maar soms ook nog niet een antwoord kon worden gegeven. Lees hieronder verder over wat de Omgevingswet ons gaat brengen. In dit eerste deel over de Omgevingswet behandel ik het proces en in deel 2 ga ik nader in op de inhoud.

Strakke presentaties, goede vragen uit het publiek en concrete antwoorden. Zo kan ik de bijeenkomst van gistermiddag kort samenvatten. Maar soms ook geen antwoord, simpelweg omdat de concept-tekst van de wet daar nog niet in voorziet. En in een enkel geval een antwoord als “Ja daar heeft u groot gelijk in, maar de Minister wil het niet anders hebben” of “de Tweede Kamer heeft dat zo gewild”. Het gaat dan ook over een stuk wetgeving, dus ook over maatschappelijk en politiek draagvlak en, niet te vergeten, de eeuwige worsteling tussen flexibiliteit en rechtszekerheid.

De “toetsversie” van de Omgevingswet is onlangs gereed gekomen en deze wordt in een bijgestelde versie, na becommentariëring door stakeholders, zoals de VNG, het IPO, UvW en PBL voor de zomer voor advies naar de Raad van State gestuurd. Volgens de huidige planning wordt het wetsvoorstel nog dit jaar bij de Tweede Kamer ingediend. Als alles meezit zou de Omgevingswet volgend jaar in werking kunnen treden. Maar dan zijn we er nog niet. Er is ook nog overgangswetgeving nodig en een aanpassing van AMvB’s (117), ministeriële regelingen  en een implementatietraject.

De invoering van de Omgevingswet is dus een kwestie van een lange adem. Voorzichtige inschattingen komen uit op 2017, maar ook het jaartal 2018 wordt genoemd. Zijdelings betrokken wetenschappers heb ik ook wel eens 2019 horen noemen. Met de Omgevingswet kunnen we dus voorlopig nog niet uit de voeten. Om die reden wordt het actieprogramma “Nu al eenvoudig beter” gevolgd, waarbij op sommige punten op de nieuwe wet vooruit kan worden gelopen. Hierover is meer informatie te vinden op www.rijksoverheid.nl/nualeenvoudigbeter

Bron: Gelderse Studiekring Ruimtelijke Ordening