VNG-reactie op sturend kader voor AMvB’s Omgevingswet

Het ministerie van IenM heeft voor de AMvB-structuur van de Omgevingswet een zogeheten ‘sturend kader’ opgesteld. De VNG heeft gekeken in hoeverre het kader oplossingen biedt voor de belangrijkste gemeentelijke knelpunten in het omgevingsrecht.

Over het algemeen zijn wij positief over de lijn in het sturend kader. Vanwege de korte inspraakreactie hebben wij onvoldoende kunnen overleggen met onze achterban, en dus geven wij alleen een reactie op hoofdlijnen.

Reactie op hoofdlijnen

  • Financiële uitvoerbaarheid: het sturend kader biedt nu geen oplossingen voor de grote gemeentelijke knelpunten op dit gebied. Een gemiste kans vindt de VNG
  • Bestuurlijke afwegingsruimte: in het sturend kader is meer aandacht nodig voor de mogelijkheid om lokaal ook hogere, strengere eisen dan de landelijke norm te kunnen stellen
  • Doorlooptijd van procedures: een versnelling in procedures is goed. Er is echter onvoldoende realiteit over welke zaken onder de reguliere procedure vallen, lang niet alles is goed werkbaar in de praktijk
  • Flexibiliteit in plannen en onderzoeksverplichtingen: Ooduidelijk is of de prangende gemeentelijke problemen bij de AMvB’s dadelijk echt worden opgelost
  • Implementatie: bij een dergelijk grote wet is veel aandacht nodig voor het implementatieproces. Hiervoor vragen we (blijvend) aandacht

 

Bron: VNG