Nieuwsmail ‘Oog op de Omgevingswet’ nr 27 is beschikbaar

Eenvoudig Beter; Oog op de OmgevingswetNieuwsmail nr. 27, september 2014
Nieuwsmail interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Over ontwikkeling Omgevingswet, Crisis- en herstelwet en vernieuwing omgevingsrecht.
InhoudInhoud

7-minuten colleges: Alders over integrale aanpak

Meer vergunningvrij bouwen en verkorte procedure: hoe werkt het?

Speciale bijlage Omgevingswet bij VNG Magazine

Praat mee over de Omgevingswet en de uitvoeringsregelgeving

Menukaart voor vereenvoudiging en concrete acties

Ede ontvangt nominatie Nu al Eenvoudig Beter-trofee

Gezond, veilig en milieuvriendelijk door integrale plannen

Agenda

Interessante publicaties

7-minuten colleges: Alders over integrale aanpak
Vroegtijdig alle relevante elementen meewegen vergroot de kwaliteit van besluitvorming en het draagvlak, zo is de ervaring van voormalig minister van milieu Hans Alders. “Beleidsmakers worden regelmatig verrast door creatieve oplossingen van meedenkende belanghebbenden waar ze zelf niet aan hadden gedacht”, zegt Alders in een 7-minutencollege over het wetsvoorstel Omgevingswet. Hij behandelt het onderwerp integrale aanpak bij plannen en projecten in de fysieke leefomgeving, een van de kernpunten van het wetsvoorstel.Om tot goede, samenhangende plannen te komen, is één van de nieuwe instrumenten in het wetsvoorstel het omgevingsplan. Dit plan brengt de gemeentelijke verordeningen en regels uit de huidige bestemmingsplannen bij elkaar in één gemeentelijke regeling. Hoe dat werkt  vertelt Bert Rademakers, beleidscoördinator wetgeving ministerie van Infrastructuur en Milieu, in zijn 7-minuten college. Het plan zorgt voor samenhangende regelgeving voor de leefomgeving, voorkomt botsende regels en vermindert de regeldruk, aldus Rademakers.
Meer vergunningvrij bouwen en kortere procedure: hoe werkt het?Regels voor vergunningvrij bouwen worden vereenvoudigd en verruimd om beter aan te sluiten op actuele maatschappelijke wensen. En meer activiteiten waarvoor een vergunning nodig is, vallen straks onder de reguliere procedure. Denk aan het ruimte geven aan mantelzorg bij woonhuizen of aan het nuttig gebruik van leegstaande kantoren. Wat verandert er en hoe werkt het procedureel?

Een speciale informatiesessie van telkens een uur gaat in op die vragen. De sessie sluit aan op zes regionale bijeenkomsten over het wetsvoorstel Omgevingswet.

Voor kleinere bouwwerken bij een woning of ander hoofdgebouw is nu al geen omgevingsvergunning nodig. De nieuwe regels maken deze vergunningvrije bouwwerken een stukje groter, zodat in meer gevallen bouwen zonder vergunning mogelijk is. Het gaat om gebieden achter de huizen (het achtererfgebied). Wel moeten de bouwers voldoen aan regels over onder meer de bouwhoogte en de afstand tot bestaande bebouwing. Deze beschermen de belangen van de buren en zorgen voor een basisniveau van ruimtelijke kwaliteit.

‘Kruimelgevallen’

Tijdens de sessie is er ook aandacht voor de gewijzigde afbakening van de zogenoemde ‘kruimelgevallen’. Dat zijn de gevallen die in strijd zijn met het bestemmingsplan maar toch een vergunning krijgen. Aan bod komt hoe de omgevingsvergunning kan worden verleend met de reguliere voorbereidingsprocedure.

Aanmelden informatiesessie

De informatiesessie over vergunningvrij bouwen en de vergunningprocedure bijwonen? Meldt u hier aan. Heeft u zich al aangemeld voor één van de regiobijeenkomsten? U zult binnenkort benaderd worden met de vraag of u ook wil deelnemen aan deze informatiesessie.

Speciale bijlage Omgevingswet bij VNG MagazineEen vergunning in een dag regelen, accounthouders die zorgen dat initiatieven in de fysieke leefomgeving versneld tot stand komen en waterveiligheidsmaatregelen in nauwe samenwerking door alle partijen in het Brabantse Noordwaard. Het zijn voorbeelden uit een special over het wetsvoorstel Omgevingswet die deze week verschijnt bij VNG Magazine, bedoeld om gemeenteambtenaren en bestuurders te informeren.

De special belicht de kansen en reikwijdte van het wetsvoorstel. Aan bod komen onderwerpen als de zes kerninstrumenten, de digitale ondersteuning door de Laan voor de Leefomgeving en de route naar het nieuwe omgevingsrecht. Minister Schultz van Haegen spreekt over vertrouwen, een belangrijk uitgangspunt van het wetsvoorstel. Ze  geeft aan dat bestuurders lef moeten tonen door de ruimte voor maatwerk die ze wordt geboden, ook te benutten. Staatsecretaris Mansveld ziet kansen voor het milieu doordat milieuaspecten met de nieuwe wet eerder aan bod komen bij planvorming.

De special is hier te bekijken.

Praat mee over de Omgevingswet en de uitvoeringsregelgeving Wat gaat er veranderen als het wetsvoorstel Omgevingswet straks wordt ingevoerd? En hoe komt de uitvoeringsregelgeving tot stand? Deze vragen komen aan bod op regionale bijeenkomsten over het wetsvoorstel. Deelnemers krijgen de kans in verschillende deelsessies hun gedachten mee te geven over ‘lokaal afwegen’, wat moet het rijk wel en niet regelen en is de vergunningsprocedure verder te versimpelen. Deelnemen aan een excursie naar pilots van Nu al Eenvoudig Beter behoort ook tot de mogelijkheden.

De regionale informatiebijeenkomsten over de Omgevingswet worden georganiseerd door het interdepartementale programma Eenvoudig Beter samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. Van alle partijen zijn vertegenwoordigers aanwezig die direct zijn betrokken bij de ontwikkeling van het wetsvoorstel Omgevingswet en voor de uitvoeringsregeling. Zij gaan in discussie met de aanwezigen.

Data en locaties

22 september – Strijp-S in Eindhoven
29 september – Apollo Hotel in Breda
9 oktober – Provinciehuis Groningen
16 oktober – Provinciehuis Gelderland
23 oktober – Provinciehuis Utrecht
3 november – Gemeente Amsterdam

Hier kunt u zich aanmelden en vindt u meer informatie over de regiobijeenkomsten.

Menukaart voor vereenvoudiging en concrete actiesHet motto van themarestaurant ‘Houd het eenvoudig’ luidt: doe meer met minder. Op de menukaart staan vijf keuzemenu’s: ontslakken, bouwen op vertrouwen, Nu al Eenvoudig Beter, vlot trekken van bouwprojecten en het Herbestemmingsteam. “We hopen dat u net als wij de smaak te pakken krijgt van de kunst van het vereenvoudigen!”

De ludieke menukaart maakt onderdeel uit van een bijeenkomst in Breda waar centraal staat hoe je flexibel om kunt gaan met regels in de leefomgeving.

De menukaart is bedoeld als inspiratie voor overheden om nu al bij ruimtelijke plannen in de geest van het wetsvoorstel Omgevingswet te werken. De menu’s gaan bijvoorbeeld in op hoe met een eenvoudige en snelle aanpak concrete bouwprojecten in gang kunnen worden gezet. Of hoe met de Crisis-en herstelwet experimenten mogelijk al het gedachtegoed van de Omgevingswet in praktijk valt te brengen, door tijdelijk van wetten af te wijken.

Meedoen aan pilots

De menukaart biedt niet alleen inhoudelijke informatie. Er staat ook praktische informatie over hoe geïnteresseerden zich kunnen aanmelden voor pilots, welke overheden al meedoen aan pilots en waar (regionale) bijeenkomsten zijn om meer informatie te vergaren.

Hier is de menukaart te bekijken.

Ede ontvang nominatie Nu al Eenvoudig Beter-trofeeDe gemeente Ede heeft vandaag een nominatie ontvangen voor de Nu al Eenvoudig Beter-trofee voor het terugdringen van de regeldruk en het op een vernieuwende manier ontwikkelen van woongebied. Niet het bestemmingsplan is leidend maar de wensen van bewoners en marktpartijen. Daardoor staat het resultaat voorop en niet de regels.

Twee gebieden aan de randen van het dorp Wekerom in de gemeente Ede zijn aangewezen als woongebied. Aan drie marktpartijen is gevraagd om zelf te bepalen welke woningen, op welk tijdstip, waar en in welke volgorde gerealiseerd moeten worden. Zodra de ontwikkelaars en de dorpsgemeenschap het eens zijn over het plan, faciliteert de gemeente de gebiedsontwikkeling door een bestemmingsplan op te stellen.

Regeldruk omlaag

De gemeente brengt tevens de regeldruk omlaag door het aantal beleidsnota’s waaraan getoetst moet worden bij ruimtelijke ontwikkelingen, terug te brengen van 70 nota’s naar vier nota’s op hoofdlijnen.

Ede is de tweede genomineerde voor de trofee. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft ook al een nominatie op zak.

Lees hier meer over het project.

Lees hier meer over Nu al Eenvoudig Beter.

Kansen van de Omgevingswet in bijlage ROM MagazineDoor te werken met algemene regels daalde het aantal vergunningaanvragen in Den Haag met twintig procent. Bij het Hoogheemraadschap Rijnland nam het aantal meldingen en vergunningen met ongeveer de helft af door deregulering. En in Schagen krijgen de recreatieondernemers het initiatief om zelf met voorstellen te komen voor verdere ontwikkeling van de recreatiesector.

Deze voorbeelden worden beschreven in de speciale bijlage ‘Naar de Omgevingswet, het wetsvoorstel en meer’ die zojuist is verschenen bij vakblad ROM Magazine. De praktijkvoorbeelden geven inzicht in hoe het wetsvoorstel Omgevingswet het omgevingsrecht vereenvoudigt, door minder, heldere en gebundelde regelgeving. Met als doel om gewenste activiteiten (sneller) mogelijk te maken. De special bevat ook artikelen over vergunningvrij bouwen, de impact van het wetsvoorstel op gemeenten en heeft bijdragen van de ministers Melanie Schultz van Haegen, Stef Blok en advocate Anne-Marie Klijn.

De special is hier te lezen.

Gezond, veilig en milieuvriendelijk door integrale plannenBelangrijke thema’s als milieu, gezondheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit moeten vroegtijdig worden meegenomen bij plannen in de fysieke leefomgeving. Een integrale benadering in combinatie met tijdige, brede participatie leidt tot betere besluitvorming en meer draagvlak. Hoe dit vorm krijgt in het wetsvoorstel Omgevingswet staat in de onlangs verschenen brochure Ruimte voor ontwikkeling, Waarborgen voor kwaliteit’.

De brochure belicht de instrumenten waar overheden gebruik van gaan maken en beschrijft hoe omgevingswaarden en programma’s belangrijke waarborgen zijn voor de vier genoemde thema’s. Daarbij komt ook aan bod wat bestuurders nu al kunnen doen. Zo heeft de gemeente Utrecht besloten dat de GG&GD standaard advies geeft bij ruimtelijke plannen en dacht de brandweer vroegtijdig mee over veiligheid bij de uitbreiding van het Leerpark in Dordrecht.

De brochure is hier te lezen.

 

Agenda22 september, Eindhoven
Regionale informatiebijeenkomst wetsvoorstel Omgevingswet Noord-Brabant (oost) en Limburg. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website www.omgevingswet2014.nl.25 september, ICT Haalbaarheidstoets Digitale stelsel Omgevingswet
Op 25 september 2014 organiseert Nederland ICT een ICT Haalbaarheidstoets voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). Het ministerie wil een 20-tal marktpartijen consulteren op de ICT-aspecten van het toekomstige digitale stelsel van de Laan van de Leefomgeving. Zij nodigt in het bijzonder het ICT-bedrijfsleven en leden van GeoBusiness Nederland uit om deel te nemen aan de interactieve workshop.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

29 september, Breda
Regionale informatiebijeenkomst wetsvoorstel Omgevingswet Noord-Brabant (west) en Zeeland. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website www.omgevingswet2014.nl.

2 oktober, Den Haag: Dag van de Omgevingswet.
Voor de derde achtereenvolgende keer organiseert de VVM de Dag van de Omgevingswet. Evenals vorige edities kent de dag een afwisselend karakter met een plenair gedeelte, deelsessies en een informatiemarkt. Voor informatie en aanmelding zie de website www.dagvandeomgevingswet.nl

9 oktober, Groningen
Regionale informatiebijeenkomst wetsvoorstel Omgevingswet Groningen, Friesland en Drenthe. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website www.omgevingswet2014.nl.

16 oktober, Arnhem
Regionale informatiebijeenkomst wetsvoorstel Omgevingswet Gelderland en Overijssel. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website www.omgevingswet2014.nl.

23 oktober, Utrecht
Regionale informatiebijeenkomst wetsvoorstel Omgevingswet Utrecht en Flevoland. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website www.omgevingswet2014.nl.

3 november, Amsterdam
Regionale informatiebijeenkomst wetsvoorstel Omgevingswet Noord-Holland en Zuid-Holland. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website www.omgevingswet2014.nl.

Interessante publicatiesOp onze website zijn alle rapporten en artikelen te vinden onder ‘publicaties’.

Engelstalige brochure ‘The Environmental Planning Act in brief
‘Informatieblad van Eenvoudig Beter waarin de Omgevingswet in het kort wordt uitgelegd.

De publicatie is hier te bekijken.

 

Eenvoudig Beter in de praktijk: Crisis- en herstelwet projecten in beeld (7e en 8e tranche)
In de brochure staan projectbeschrijvingen en interviews met sleutelfiguren betrokken bij de 26 innovatieve experimenten en één ontwikkelingsgebied.

De publicatie is hier te bekijken.

 

Bron: Uitgave communicatie Programmadirectie Eenvoudig Beter.