De planning van de Omgevingswet

Bron: omgevingswet.pleio.nl

De planning van de Omgevingswet
Op 1 oktober heeft minister Schultz een brief aan de Tweede Kamer verstuurd over de planning van de stelselherziening Omgevingswet en de daaraan gekoppelde trajecten van uitvoeringsregelgeving, invoeringswet- en regelgeving aanvullingswetgeving en implementatie.

De Omgevingswet is het fundament van de stelselwijziging in het omgevingsrecht. Het is de basis waarop de volgende stappen verder bouwen, zowel inhoudelijk als procedureel. Tegelijkertijd kan het stelsel pas in werking treden op het moment dat ook de uitvoeringsregelgeving (amvb’s, ministeriële regelingen) gereed is, als de invoeringsregelgeving af is en de uitvoeringspraktijk er klaar voor is. De uitvoeringspraktijk moet ermee kunnen werken en de digitale voorzieningen moeten gereed zijn.

Het uitwerken van al deze verschillende onderdelen vergt tijd. Tijd om goed na te denken en de juiste keuzes te maken, maar ook tijd om met de belanghebbenden af te stemmen, om de regelgeving te laten toetsen en tijd voor de betrokkenheid van het parlement.

Het parlement speelt een belangrijke rol, niet alleen bij de totstandkoming van het wetsvoorstel, maar ook bij de totstandkoming van de in- en uitvoeringsregelgeving. De komende jaren worden in ieder geval vier ontwerp-amvb’s, een invoeringswet en enkele aanvullingswetten op de beleidsterreinen bodem, geluid, natuur en grondeigendom aan de Eerste en Tweede Kamer voorgelegd. Bij elk van deze “producten” zal aandacht zijn voor de samenhang, zodat het nieuwe stelsel stap voor stap zorgvuldig kan worden opgebouwd. Het nieuwe stelsel treedt naar verwachting in 2018 in werking.

Planning in een oogopslag
In onderstaand overzicht ziet u de planning van de totale stelselwijziging samengevat. De rode lijntjes tussen de balken geven de afhankelijkheden in de planning weer.
image
Klik hier om de brief te bekijken.