Brede steun voor Omgevingswet

De omvangrijke Omgevingswet van minister Schultz (Infrastructuur en Milieu), die bestaande wetten voor de fysieke leefomgeving bundelt en vereenvoudigt, krijgt de goedkeuring van de Kamer.

In de Omgevingswet worden regels voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur vereenvoudigd en samengevoegd. Nu zijn al die zaken nog in 26 verschillende wetten geregeld. Daar komt deze ene Omgevingswet voor in de plaats: een enorm grote wetgevingsoperatie waar jaren van voorbereiding aan voorafgingen. Met minder regels en meer samenhang tussen die regels kunnen plannen sneller, efficiënter en makkelijker worden verwezenlijkt. Vergunningsaanvragen rondom bodem, bouwen, geluid, infrastructuur, milieu en water worden voor burgers en bedrijven minder ingewikkeld. Ook kunnen plannen op meer draagvlak rekenen als bewoners en organisaties in het proces betrokken worden, meent De Vries (PvdA).

Gemeenten en provincies krijgen meer eigen mogelijkheden
Met de Omgevingswet kan beter tegemoetgekomen worden aan de verschillen tussen regio’s. Provincies, gemeenten en waterschappen krijgen meer ruimte om hun eigen beleid te voeren waardoor ze beter kunnen aansluiten bij de eigen behoeften. “Decentraal, tenzij” is het credo. Daar is Dik (ChristenUnie) het mee eens, maar voor de toegankelijkheid van bouwwerken en de openbare buitenruimte voor gehandicapten kunnen landelijke regels juist een steuntje in de rug zijn voor gemeenten. Van Tongeren (GroenLinks) heeft een soortgelijke wens. Zij wil natuur- en milieucriteria in nationale regelgeving verankeren, zodat in ieder geval de ondergrenzen duidelijk zijn.

Rechtszekerheid moet wel geborgd zijn
Met de Omgevingswet kunnen vergunningsprocedures flexibeler doorlopen worden. Maar flexibiliteit kan strijdig zijn met rechtszekerheid, waarschuwt Ronnes (CDA). Ook Van Veldhoven (D66) wil willekeur en schimmigheid voorkomen: “Vrijheid waar het kan, maar reguleren waar het moet”. Zij vraagt zich af of mensen nu vaker naar de rechter zullen stappen. Volgens de minister hebben vergelijkbare wetten niet geleid tot een run op de rechter. Smaling (SP) wijst er echter op dat de Wet ruimtelijke ordening van 2006 juist meer rechtszaken veroorzaakte. Onafhankelijk Kamerlid Houwers pleit echter voor vertrouwen in de bestuurders: “We moeten leren loslaten”.

Details van de wet worden nog uitgewerkt
Naar verwachting treedt de wet in 2018 in werking. Veel aspecten van de wet moeten nog uitgewerkt worden. De minister zal dit doen in vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s), die de Kamer in 2016 zal ontvangen. Ook daarin moet vereenvoudiging vooropstaan, benadrukt Veldman (VVD). Om te voorkomen dat de regeldruk te hoog wordt, wil hij Actal mee laten kijken. Bisschop (SGP) is kritisch over het naar AMvB’s doorschuiven van belangrijke normen voor luchtkwaliteit, waterkwaliteit en geluidshinder, want die horen volgens hem in de wet zelf thuis. Omdat er in 2017 ook nog een invoeringswet volgt, dringt Smaling erop aan dat nieuwe inzichten daarin zullen worden meegenomen.

De Kamer sprak eerder over dit wetsvoorstel in wetgevingsoverleggen op 1 juni en 8 juni. De Kamer stemt 30 juni over het wetsvoorstel en de moties die bij het debat zijn ingediend.

Bron: Tweede Kamer

E-book: Omgevingswet in thema’s

E-book: Omgevingsvisie met Facebook en bestuurders met lef
Een breed gedragen en goede omgevingsvisie kan niet zonder steun van inwoners, bedrijven en lokale belangenorganisaties. Maar hoe krijg je die partijen actief betrokken? In Baarle-Nassau gebruikten ze Facebook en lieten ze burgers knelpunten en kwaliteiten van de gemeente visualiseren met foto’s. Het leverde drukbezochte debatavonden op, zo valt te lezen in het in het e-book ‘Omgevingswet in thema’s’.

Ruimte voor initiatieven
In thematische hoofdstukken laten ondermeer gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen zien hoe zij nu al voorsorteren op de Omgevingswet. In het nieuwste hoofdstuk ‘Meer ruimte en overzicht biedt kansen voor burger en bedrijf’ staan voorbeelden van nieuwe mogelijkheden. Zoals vroegtijdig meepraten over de toekomst van de eigen gemeente. En hoe initiatiefnemers in een gebied zelf mogen bepalen wat ze er doen, variërend van nieuwe woon- en werkmilieus, landbouw en bedrijvigheid tot recreatie en voorzieningen.

Verdiepend e-book
Het thematische e-book laat zien hoe de stelselherziening van het omgevingsrecht kan uitwerken in de praktijk. Tot nu toe zijn hoofdstukken over het omgevingsplan, cultuurverandering en digitale ondersteuning gepubliceerd. In het hoofdstuk digitale ondersteuning Omgevingswet komt de vooruitstrevende digitale aanpak aan bod van de Regionale Uitvoeringsdienst Noordzeekanaalgebied en het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.

In het hoofdstuk over de werking van het omgevingsplan, geeft de VNG aan veel mogelijkheden te zien in dit nieuwe instrument. En het hoofdstuk cultuurverandering maakt duidelijk dat de overheid anders moet gaan werken. Om dat te bereiken moeten bestuurders lef tonen, ambtenaren stimuleren en colleges nu al aan de slag gaan, zo betogen drie wethouders.

Het e-book wordt de komende tijd nog aangevuld met andere thema’s van de Omgevingswet.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Infographics – De Omgevingswet in beeld

Bron: http://omgevingswet.pleio.nl

Het verhaal van de Omgevingswet is nu ook in beeld gebracht. De infographics, waarvan nu ongeveer de helft gereed is en zijn te gebruiken voor presentaties en publicaties.
De verbeterpunten van de wet, de zes kerninstrumenten, de samenhang met andere wetten, en veel andere thema’s zijn vertaald in eenvoudige beelden.
Begin maart 2015 zijn alle graphics klaar.

Ze kunnen, onder voorbehoud van eventuele aanpassingen naar aanleiding van de Kamerbehandeling, naar hartelust gebruikt worden.

De vier verbeteringen

De zes instrumenten

Het omgevingsplan

De vergunningsprocedure

De AMvb’s

Flexibiliteit en afwegingsruimte

Vermindering onderzoekslasten

Aanvullingswetten

Planning

Houd het eenvoudig, maak het beter

Inwerkingtreding ‘quickwins’ omgevingsrecht voorloper Omgevingswet

Op 1 november 2014 wordt een aantal vereenvoudigingen en versnellingen doorgevoerd in het omgevingsrecht. Op die datum worden het Besluit Omgevingsrecht (Bor) en diverse andere algemene maatregelen van bestuur gewijzigd. 

De VNG-ledenbrief ‘Wijzigingen omgevingsrecht – permanent maken Crisis- en herstelwet’ van 30 oktober zet de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Eenvoudiger

Door de wijzigingen wordt het bijvoorbeeld eenvoudiger om:

  • Een gebouw vergunningvrij uit te breiden
  • Op het achtererf bij een woning een woongelegenheid voor mantelzorg te plaatsen
  • Leegstaande kantoorgebouwen eenvoudiger een andere maatschappelijk gewenste functie te geven. Kantoren kunnen op die manier sneller worden omgebouwd tot bijvoorbeeld studentenflats of (senioren)woningen

Daarnaast gaat vaker de korte (reguliere) procedure  van acht weken in plaats van zes maanden gelden voor de omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan.

Voorloper Omgevingswet

De maatregelen zijn een voorloper van de nieuwe Omgevingswet, die 24 afzonderlijke wetten moet vervangen, zoals de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, de Waterwet en de Monumentenwet 1988.

Meer informatie

Bron: VNG

De planning van de Omgevingswet

Bron: omgevingswet.pleio.nl

De planning van de Omgevingswet
Op 1 oktober heeft minister Schultz een brief aan de Tweede Kamer verstuurd over de planning van de stelselherziening Omgevingswet en de daaraan gekoppelde trajecten van uitvoeringsregelgeving, invoeringswet- en regelgeving aanvullingswetgeving en implementatie.

De Omgevingswet is het fundament van de stelselwijziging in het omgevingsrecht. Het is de basis waarop de volgende stappen verder bouwen, zowel inhoudelijk als procedureel. Tegelijkertijd kan het stelsel pas in werking treden op het moment dat ook de uitvoeringsregelgeving (amvb’s, ministeriële regelingen) gereed is, als de invoeringsregelgeving af is en de uitvoeringspraktijk er klaar voor is. De uitvoeringspraktijk moet ermee kunnen werken en de digitale voorzieningen moeten gereed zijn.

Het uitwerken van al deze verschillende onderdelen vergt tijd. Tijd om goed na te denken en de juiste keuzes te maken, maar ook tijd om met de belanghebbenden af te stemmen, om de regelgeving te laten toetsen en tijd voor de betrokkenheid van het parlement.

Het parlement speelt een belangrijke rol, niet alleen bij de totstandkoming van het wetsvoorstel, maar ook bij de totstandkoming van de in- en uitvoeringsregelgeving. De komende jaren worden in ieder geval vier ontwerp-amvb’s, een invoeringswet en enkele aanvullingswetten op de beleidsterreinen bodem, geluid, natuur en grondeigendom aan de Eerste en Tweede Kamer voorgelegd. Bij elk van deze “producten” zal aandacht zijn voor de samenhang, zodat het nieuwe stelsel stap voor stap zorgvuldig kan worden opgebouwd. Het nieuwe stelsel treedt naar verwachting in 2018 in werking.

Planning in een oogopslag
In onderstaand overzicht ziet u de planning van de totale stelselwijziging samengevat. De rode lijntjes tussen de balken geven de afhankelijkheden in de planning weer.
image
Klik hier om de brief te bekijken.

Nieuwsmail ‘Oog op de Omgevingswet’ nr 27 is beschikbaar

Eenvoudig Beter; Oog op de OmgevingswetNieuwsmail nr. 27, september 2014
Nieuwsmail interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Over ontwikkeling Omgevingswet, Crisis- en herstelwet en vernieuwing omgevingsrecht.
InhoudInhoud

7-minuten colleges: Alders over integrale aanpak

Meer vergunningvrij bouwen en verkorte procedure: hoe werkt het?

Speciale bijlage Omgevingswet bij VNG Magazine

Praat mee over de Omgevingswet en de uitvoeringsregelgeving

Menukaart voor vereenvoudiging en concrete acties

Ede ontvangt nominatie Nu al Eenvoudig Beter-trofee

Gezond, veilig en milieuvriendelijk door integrale plannen

Agenda

Interessante publicaties

7-minuten colleges: Alders over integrale aanpak
Vroegtijdig alle relevante elementen meewegen vergroot de kwaliteit van besluitvorming en het draagvlak, zo is de ervaring van voormalig minister van milieu Hans Alders. “Beleidsmakers worden regelmatig verrast door creatieve oplossingen van meedenkende belanghebbenden waar ze zelf niet aan hadden gedacht”, zegt Alders in een 7-minutencollege over het wetsvoorstel Omgevingswet. Hij behandelt het onderwerp integrale aanpak bij plannen en projecten in de fysieke leefomgeving, een van de kernpunten van het wetsvoorstel.Om tot goede, samenhangende plannen te komen, is één van de nieuwe instrumenten in het wetsvoorstel het omgevingsplan. Dit plan brengt de gemeentelijke verordeningen en regels uit de huidige bestemmingsplannen bij elkaar in één gemeentelijke regeling. Hoe dat werkt  vertelt Bert Rademakers, beleidscoördinator wetgeving ministerie van Infrastructuur en Milieu, in zijn 7-minuten college. Het plan zorgt voor samenhangende regelgeving voor de leefomgeving, voorkomt botsende regels en vermindert de regeldruk, aldus Rademakers.
Meer vergunningvrij bouwen en kortere procedure: hoe werkt het?Regels voor vergunningvrij bouwen worden vereenvoudigd en verruimd om beter aan te sluiten op actuele maatschappelijke wensen. En meer activiteiten waarvoor een vergunning nodig is, vallen straks onder de reguliere procedure. Denk aan het ruimte geven aan mantelzorg bij woonhuizen of aan het nuttig gebruik van leegstaande kantoren. Wat verandert er en hoe werkt het procedureel?

Een speciale informatiesessie van telkens een uur gaat in op die vragen. De sessie sluit aan op zes regionale bijeenkomsten over het wetsvoorstel Omgevingswet.

Voor kleinere bouwwerken bij een woning of ander hoofdgebouw is nu al geen omgevingsvergunning nodig. De nieuwe regels maken deze vergunningvrije bouwwerken een stukje groter, zodat in meer gevallen bouwen zonder vergunning mogelijk is. Het gaat om gebieden achter de huizen (het achtererfgebied). Wel moeten de bouwers voldoen aan regels over onder meer de bouwhoogte en de afstand tot bestaande bebouwing. Deze beschermen de belangen van de buren en zorgen voor een basisniveau van ruimtelijke kwaliteit.

‘Kruimelgevallen’

Tijdens de sessie is er ook aandacht voor de gewijzigde afbakening van de zogenoemde ‘kruimelgevallen’. Dat zijn de gevallen die in strijd zijn met het bestemmingsplan maar toch een vergunning krijgen. Aan bod komt hoe de omgevingsvergunning kan worden verleend met de reguliere voorbereidingsprocedure.

Aanmelden informatiesessie

De informatiesessie over vergunningvrij bouwen en de vergunningprocedure bijwonen? Meldt u hier aan. Heeft u zich al aangemeld voor één van de regiobijeenkomsten? U zult binnenkort benaderd worden met de vraag of u ook wil deelnemen aan deze informatiesessie.

Speciale bijlage Omgevingswet bij VNG MagazineEen vergunning in een dag regelen, accounthouders die zorgen dat initiatieven in de fysieke leefomgeving versneld tot stand komen en waterveiligheidsmaatregelen in nauwe samenwerking door alle partijen in het Brabantse Noordwaard. Het zijn voorbeelden uit een special over het wetsvoorstel Omgevingswet die deze week verschijnt bij VNG Magazine, bedoeld om gemeenteambtenaren en bestuurders te informeren.

De special belicht de kansen en reikwijdte van het wetsvoorstel. Aan bod komen onderwerpen als de zes kerninstrumenten, de digitale ondersteuning door de Laan voor de Leefomgeving en de route naar het nieuwe omgevingsrecht. Minister Schultz van Haegen spreekt over vertrouwen, een belangrijk uitgangspunt van het wetsvoorstel. Ze  geeft aan dat bestuurders lef moeten tonen door de ruimte voor maatwerk die ze wordt geboden, ook te benutten. Staatsecretaris Mansveld ziet kansen voor het milieu doordat milieuaspecten met de nieuwe wet eerder aan bod komen bij planvorming.

De special is hier te bekijken.

Praat mee over de Omgevingswet en de uitvoeringsregelgeving Wat gaat er veranderen als het wetsvoorstel Omgevingswet straks wordt ingevoerd? En hoe komt de uitvoeringsregelgeving tot stand? Deze vragen komen aan bod op regionale bijeenkomsten over het wetsvoorstel. Deelnemers krijgen de kans in verschillende deelsessies hun gedachten mee te geven over ‘lokaal afwegen’, wat moet het rijk wel en niet regelen en is de vergunningsprocedure verder te versimpelen. Deelnemen aan een excursie naar pilots van Nu al Eenvoudig Beter behoort ook tot de mogelijkheden.

De regionale informatiebijeenkomsten over de Omgevingswet worden georganiseerd door het interdepartementale programma Eenvoudig Beter samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. Van alle partijen zijn vertegenwoordigers aanwezig die direct zijn betrokken bij de ontwikkeling van het wetsvoorstel Omgevingswet en voor de uitvoeringsregeling. Zij gaan in discussie met de aanwezigen.

Data en locaties

22 september – Strijp-S in Eindhoven
29 september – Apollo Hotel in Breda
9 oktober – Provinciehuis Groningen
16 oktober – Provinciehuis Gelderland
23 oktober – Provinciehuis Utrecht
3 november – Gemeente Amsterdam

Hier kunt u zich aanmelden en vindt u meer informatie over de regiobijeenkomsten.

Menukaart voor vereenvoudiging en concrete actiesHet motto van themarestaurant ‘Houd het eenvoudig’ luidt: doe meer met minder. Op de menukaart staan vijf keuzemenu’s: ontslakken, bouwen op vertrouwen, Nu al Eenvoudig Beter, vlot trekken van bouwprojecten en het Herbestemmingsteam. “We hopen dat u net als wij de smaak te pakken krijgt van de kunst van het vereenvoudigen!”

De ludieke menukaart maakt onderdeel uit van een bijeenkomst in Breda waar centraal staat hoe je flexibel om kunt gaan met regels in de leefomgeving.

De menukaart is bedoeld als inspiratie voor overheden om nu al bij ruimtelijke plannen in de geest van het wetsvoorstel Omgevingswet te werken. De menu’s gaan bijvoorbeeld in op hoe met een eenvoudige en snelle aanpak concrete bouwprojecten in gang kunnen worden gezet. Of hoe met de Crisis-en herstelwet experimenten mogelijk al het gedachtegoed van de Omgevingswet in praktijk valt te brengen, door tijdelijk van wetten af te wijken.

Meedoen aan pilots

De menukaart biedt niet alleen inhoudelijke informatie. Er staat ook praktische informatie over hoe geïnteresseerden zich kunnen aanmelden voor pilots, welke overheden al meedoen aan pilots en waar (regionale) bijeenkomsten zijn om meer informatie te vergaren.

Hier is de menukaart te bekijken.

Ede ontvang nominatie Nu al Eenvoudig Beter-trofeeDe gemeente Ede heeft vandaag een nominatie ontvangen voor de Nu al Eenvoudig Beter-trofee voor het terugdringen van de regeldruk en het op een vernieuwende manier ontwikkelen van woongebied. Niet het bestemmingsplan is leidend maar de wensen van bewoners en marktpartijen. Daardoor staat het resultaat voorop en niet de regels.

Twee gebieden aan de randen van het dorp Wekerom in de gemeente Ede zijn aangewezen als woongebied. Aan drie marktpartijen is gevraagd om zelf te bepalen welke woningen, op welk tijdstip, waar en in welke volgorde gerealiseerd moeten worden. Zodra de ontwikkelaars en de dorpsgemeenschap het eens zijn over het plan, faciliteert de gemeente de gebiedsontwikkeling door een bestemmingsplan op te stellen.

Regeldruk omlaag

De gemeente brengt tevens de regeldruk omlaag door het aantal beleidsnota’s waaraan getoetst moet worden bij ruimtelijke ontwikkelingen, terug te brengen van 70 nota’s naar vier nota’s op hoofdlijnen.

Ede is de tweede genomineerde voor de trofee. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft ook al een nominatie op zak.

Lees hier meer over het project.

Lees hier meer over Nu al Eenvoudig Beter.

Kansen van de Omgevingswet in bijlage ROM MagazineDoor te werken met algemene regels daalde het aantal vergunningaanvragen in Den Haag met twintig procent. Bij het Hoogheemraadschap Rijnland nam het aantal meldingen en vergunningen met ongeveer de helft af door deregulering. En in Schagen krijgen de recreatieondernemers het initiatief om zelf met voorstellen te komen voor verdere ontwikkeling van de recreatiesector.

Deze voorbeelden worden beschreven in de speciale bijlage ‘Naar de Omgevingswet, het wetsvoorstel en meer’ die zojuist is verschenen bij vakblad ROM Magazine. De praktijkvoorbeelden geven inzicht in hoe het wetsvoorstel Omgevingswet het omgevingsrecht vereenvoudigt, door minder, heldere en gebundelde regelgeving. Met als doel om gewenste activiteiten (sneller) mogelijk te maken. De special bevat ook artikelen over vergunningvrij bouwen, de impact van het wetsvoorstel op gemeenten en heeft bijdragen van de ministers Melanie Schultz van Haegen, Stef Blok en advocate Anne-Marie Klijn.

De special is hier te lezen.

Gezond, veilig en milieuvriendelijk door integrale plannenBelangrijke thema’s als milieu, gezondheid, veiligheid en ruimtelijke kwaliteit moeten vroegtijdig worden meegenomen bij plannen in de fysieke leefomgeving. Een integrale benadering in combinatie met tijdige, brede participatie leidt tot betere besluitvorming en meer draagvlak. Hoe dit vorm krijgt in het wetsvoorstel Omgevingswet staat in de onlangs verschenen brochure Ruimte voor ontwikkeling, Waarborgen voor kwaliteit’.

De brochure belicht de instrumenten waar overheden gebruik van gaan maken en beschrijft hoe omgevingswaarden en programma’s belangrijke waarborgen zijn voor de vier genoemde thema’s. Daarbij komt ook aan bod wat bestuurders nu al kunnen doen. Zo heeft de gemeente Utrecht besloten dat de GG&GD standaard advies geeft bij ruimtelijke plannen en dacht de brandweer vroegtijdig mee over veiligheid bij de uitbreiding van het Leerpark in Dordrecht.

De brochure is hier te lezen.

 

Agenda22 september, Eindhoven
Regionale informatiebijeenkomst wetsvoorstel Omgevingswet Noord-Brabant (oost) en Limburg. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website www.omgevingswet2014.nl.25 september, ICT Haalbaarheidstoets Digitale stelsel Omgevingswet
Op 25 september 2014 organiseert Nederland ICT een ICT Haalbaarheidstoets voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). Het ministerie wil een 20-tal marktpartijen consulteren op de ICT-aspecten van het toekomstige digitale stelsel van de Laan van de Leefomgeving. Zij nodigt in het bijzonder het ICT-bedrijfsleven en leden van GeoBusiness Nederland uit om deel te nemen aan de interactieve workshop.
Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

29 september, Breda
Regionale informatiebijeenkomst wetsvoorstel Omgevingswet Noord-Brabant (west) en Zeeland. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website www.omgevingswet2014.nl.

2 oktober, Den Haag: Dag van de Omgevingswet.
Voor de derde achtereenvolgende keer organiseert de VVM de Dag van de Omgevingswet. Evenals vorige edities kent de dag een afwisselend karakter met een plenair gedeelte, deelsessies en een informatiemarkt. Voor informatie en aanmelding zie de website www.dagvandeomgevingswet.nl

9 oktober, Groningen
Regionale informatiebijeenkomst wetsvoorstel Omgevingswet Groningen, Friesland en Drenthe. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website www.omgevingswet2014.nl.

16 oktober, Arnhem
Regionale informatiebijeenkomst wetsvoorstel Omgevingswet Gelderland en Overijssel. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website www.omgevingswet2014.nl.

23 oktober, Utrecht
Regionale informatiebijeenkomst wetsvoorstel Omgevingswet Utrecht en Flevoland. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website www.omgevingswet2014.nl.

3 november, Amsterdam
Regionale informatiebijeenkomst wetsvoorstel Omgevingswet Noord-Holland en Zuid-Holland. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website www.omgevingswet2014.nl.

Interessante publicatiesOp onze website zijn alle rapporten en artikelen te vinden onder ‘publicaties’.

Engelstalige brochure ‘The Environmental Planning Act in brief
‘Informatieblad van Eenvoudig Beter waarin de Omgevingswet in het kort wordt uitgelegd.

De publicatie is hier te bekijken.

 

Eenvoudig Beter in de praktijk: Crisis- en herstelwet projecten in beeld (7e en 8e tranche)
In de brochure staan projectbeschrijvingen en interviews met sleutelfiguren betrokken bij de 26 innovatieve experimenten en één ontwikkelingsgebied.

De publicatie is hier te bekijken.

 

Bron: Uitgave communicatie Programmadirectie Eenvoudig Beter. 

Regionale informatiebijeenkomsten wetsvoorstel Omgevingswet 2014

Komend najaar organiseert het interdepartementale programma Eenvoudig Beter samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen een aantal regionale informatiebijeenkomsten over de Omgevingswet. Centraal staan het wetsvoorstel Omgevingswet zoals dat op 17 juni jl. naar de Tweede Kamer is gestuurd en de daaraan gekoppelde uitvoeringsregelgeving.

Tijdens het plenaire deel van deze bijeenkomsten zult u worden geïnformeerd over de inhoud van het wetsvoorstel, de instrumenten van de Omgevingswet en de stand van zaken rond de implementatie. Ook is er gelegenheid tot een gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de koepels VNG, IPO en UvW die direct betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van het wetsvoorstel Omgevingswet.

In de sessies daarna gaan we met elkaar in verdiept gesprek over verschillende aspecten van de uitvoeringsregelgeving. Uiteraard is er ook ruimte voor discussie. Uw inbreng tijdens de bijeenkomsten zal worden meegenomen bij het verder ontwikkelen van de amvb’s.

Tijdens het middaggedeelte van de informatiebijeenkomsten bestaat de gelegenheid mee te gaan met een excursie naar een Nu al Eenvoudig Beter-project.

De informatiebijeenkomsten worden georganiseerd voor medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen, medewerkers van RUD’s, medewerkers van GGD’s en medewerkers van veiligheidsregio’s.

09.00 – 09.30   
Ontvangst
09.30 – 10.45 Het wetsvoorstel Omgevingswet
Toelichting door Arjan Nijenhuis (plv. directeur Eenvoudig Beter)
10.45 – 11.00
Pauze
11.00 – 12.00
In gesprek met IPO, VNG en UvW
12.00 – 13.15 Lunch
Tijdens de lunch kunt u deelnemen aan Café MaakdeRuimte.
13.15 – 14.15 Eerste ronde sessies
Klik hier voor een overzicht van de sessies
14.30 – 15.30 Tweede ronde sessies
Klik hier voor een overzicht van de sessies
15.30
Einde bijeenkomst

Wanneer?

  • maandag 22 september, regio Noord-Brabant (oost) en Limburg
  • maandag 29 september, regio Noord-Brabant (west) en Zeeland
  • donderdag 9 oktober, regio Groningen, Friesland en Drenthe
  • donderdag 16 oktober, regio Gelderland en Overijssel
  • donderdag 23 oktober, regio Utrecht en Flevoland
  • maandag 3 november, regio Noord- en Zuid-Holland

Bron: Rijksoverheid (Ministerie van Infrastructuur en Milieu – Interdepartementale programma Eenvoudig Beter)

Factsheet Omgevingswet

Waarom de Omgevingswet?
In 1810 werd in Nederland de Mijnwet van kracht: de eerste wet gericht op de leefomgeving. Sindsdien zijn er talloze wetten en regels op dat gebied bij gekomen. Zo is een ingewikkeld geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden.
Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is er nu het wetsvoorstel voor de Omgevingswet: één wet die alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt.

Uitgangspunten
Het moet eenvoudiger, efficiënter en beter
Projecten moeten in samenhang en per gebied worden aangepakt. Procedures mogen niet meer eindeloos duren, regelgeving moet voorspelbaar, betaalbaar en transparant zijn. Onderzoekslasten kunnen aanzienlijk worden verminderd.
Zekerheid en dynamiek
Bescherming van burgers blijft een belangrijk doel. Daarnaast moet het ook uitnodigen tot nieuwe initiatieven en ontwikkelingen en niet alles bij voorbaat dichttimmeren.
Ruimte voor duurzame ontwikkeling
Veel regels zijn verouderd en staan innovatieve ontwikkelingen, gericht op duurzaamheid, in de weg. Het nieuwe omgevingsrecht ondersteunt en stimuleert juist de transitie naar een duurzame samenleving.
Ruimte voor regionale verschillen
Wat goed is voor de ene regio, is lang niet altijd geschikt voor de andere. Het nieuwe omgevingsrecht is flexibel, waardoor provincies en gemeenten regionaal en lokaal maatwerk kunnen leveren.
Actieve en kwalitatief goede uitvoering
Het oude omgevingsrecht is gericht op het beschermen van deelbelangen en daardoor defensief. Het nieuwe omgevingsrecht is flexibel en biedt transparante en doelmatige procedures. Die prikkelen bestuurders tot actief gedrag dat is gebaseerd op vertrouwen en het dragen van verantwoordelijkheid.

Hoofdlijnen van de Omgevingswet
Zes instrumenten vormen de kern van de Omgevingswet:

1. Omgevingsvisie: een samenhangend, strategisch plan voor de leefomgeving. Dat plan richt zich op de fysieke leefomgeving als geheel. De Omgevingswet schrijft voor dat het rijk en de provincies elk één omgevingsvisie vaststellen. Gemeenten kunnen zelf beslissen of zij zo’n visie vaststellen of niet.
2. Programma: een programma bevat concrete maatregelen voor bescherming, beheer, gebruik en ontwikkeling van de leefomgeving. Met die maatregelen moeten omgevings­
waarden of doelen voor de leefomgeving worden bereikt.
3. Decentrale regelgeving: één van de uitgangspunten van de wet is dat decentrale overheden al hun regels over de leefomgeving bijeenbrengen in één gebiedsdekkende regeling.
Voor de gemeenten is dit het omgevingsplan, voor de water­schappen de waterschapsverordening en voor de provincies de omgevingsverordening.
4. Algemene rijksregels voor activiteiten: Op sommige gebieden kan het nuttig zijn om nationale regels te stellen voor de bescherming van de leefomgeving. Daar werkt het rijk, als dat kan, met algemeen geldende regels. Dat voorkomt dat burgers en bedrijven steeds toestemming moeten vragen aan de overheid.
Nadeel van algemene regels is dat ze soms niet goed passen bij specifieke situaties. Daarom bevat de wet een aantal instrumenten die de flexibiliteit van algemene regels vergroten.
5. Omgevingsvergunning: De omgevingsvergunning toetst vooraf of dat een bepaald initiatief mag. De toetsing is zo eenvoudig mogelijk en houdt, als dat nodig is, rekening met algemeen geldende regels. Door de vergunningverlening zo simpel mogelijk te houden, duren procedures ook niet onnodig lang.
Initiatiefnemers kunnen via één aanvraag bij één loket snel duidelijkheid krijgen voor alle activiteiten die zij willen uitvoeren.
6. Projectbesluit: biedt een uniforme procedure voor besluitvorming over complexe projecten die voortvloeien uit de verant­woordelijkheid van rijk of provincies. van het projectbesluit is om dit soort procedures sneller en beter te laten verlopen dan in het verleden. Als een project bijvoorbeeld in strijd is met een omgevingsplan, bestaat de mogelijkheid om van het omgevings­plan af te wijken. In voorkomende gevallen kan het projectbesluit ook in de plaats komen van de omgevingsvergunning.

Welke wetten gaan er op in de Omgevingswet?
Het wetsvoorstel Omgevingswet vervangt:
Belemmeringenwet Privaatrecht, Crisis­ en herstelwet, Interimwet stad­en­milieubenadering, Ontgrondingenwet, Planwet verkeer en vervoer, Spoedwet wegverbreding, Tracéwet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet inzake de luchtverontreiniging, Wet ammoniak en veehouderij (wordt te zijner tijd ingetrokken),
Wet geurhinder en veehouderij (wordt te zijner tijd ingetrokken), Wet hygiëne veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en Wet ruimtelijke ordening.
Het wetsvoorstel vervangt grote delen van:
Monumentenwet 1988, Waterwet, Wet beheer rijkswaterstaats­werken, Wet milieubeheer en Woningwet.
Van de volgende wetten gaan één of enkele bepalingen over naar de Omgevingswet:
Gaswet, Elektriciteitswet 1998, Mijnbouwwet, Spoorwegwet, Spoorwegwet 1875, Wet bereikbaarheid en mobiliteit, Wet lokaal spoor, Wet luchtvaart. Wet natuurbescherming (nu nog: Boswet, Flora­ en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998).
Via latere wetswijzigingen gaan, zoals het er nu uitziet, de volgende wetten volledig op in de Omgevingswet:
Onteigeningswet, Waterwet (resterende delen), Waterstaatswet 1900, Wegenwet, Wet beheer rijkswaterstaatswerken (resterende delen), Wet bodembescherming, Wet geluidhinder, Wet herverdeling wegenbeheer (meeste artikelen vervallen), Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, Wet inrichting landelijk gebied, Wet milieubeheer (resterende delen), Wet natuurbescherming (nu nog: Boswet, Flora­ en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998), Wet voorkeursrecht gemeenten, Wrakkenwet.

 

Factsheet Omgevingswet - pagina 1

Factsheet Omgevingswet - pagina 2

 

 

 

 

 

 

 

Download hier de factsheet-omgevingswet

Nieuwsmail ‘Oog op de Omgevingswet’ nummer 23 is beschikbaar

Nieuwsmail nummer 23, juni 2014

Wetsvoorstel Omgevingswet naar de Tweede Kamer
Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft vandaag, 17 juni, het wetsvoorstel Omgevingswet naar de Tweede Kamer gestuurd. Een nieuwe wet, die gaat over de fysieke leefomgeving en die alle wetten en regels op dat gebied vereenvoudigt en bundelt.

Minister Schultz: “De Omgevingswet past bij deze tijd: het maakt complexe en verbrokkelde regelgeving eenvoudiger. Het geeft ook ruimte aan regionale verschillen, voor innovatie en voor eigen initiatief. De totstandkoming van de Omgevingswet is de grootste wetgevingsoperatie sinds de vernieuwing van de Grondwet in 1848. Met deze wet zetten we ons samen met alle betrokken partijen in voor een veilige en gezonde leefomgeving, met ruimte voor nieuwe ontwikkelingen’.

Dankzij de Omgevingswet moet het verkrijgen van een vergunning straks sneller en eenvoudiger verlopen. Een voorbeeld: de uitbreiding van een school op een locatie waar vooral wordt gewoond, waar bomen moeten worden gekapt en waar extra uitritten nodig zijn. Onder de huidige regelgeving zijn drie omgevingsvergunningen nodig met een proceduretijd van een half jaar. Onder de Omgevingswet wordt dat één omgevingsvergunning, met een proceduretijd van slechts 8 weken.  Of als een gemeente haar beleid wijzigt voor bijvoorbeeld alle scholen, horeca of woonboten binnen haar grondgebied. Nu moet zij alle bestemmingsplannen met die functies aanpassen. Straks heeft de gemeente één omgevingsplan voor haar hele grondgebied en kan zij die aanpassing in één keer doen. Efficiënt en kostenbesparend.

De Omgevingswet houdt rekening met regionale verschillen, zoals stedelijke groei versus bevolkingskrimp. Provincies en gemeenten krijgen meer ruimte voor flexibiliteit en eigen afwegingen. Een belangrijk element in het wetsvoorstel is de betrokkenheid van burgers en bedrijven bij besluitvorming over projecten. Degenen die wonen en werken in een gebied kunnen participeren, waardoor de kwaliteit van de besluitvorming verbetert. Die betrokkenheid wordt ook gestimuleerd bij besluitvorming over plannen en visies. Ook maakt de wet het mogelijk om beter in te spelen op actuele ontwikkelingen, zoals het aanpakken van leegstand.

Het huidige Nederlandse omgevingsrecht staat soms innovatieve en duurzame initiatieven in de weg. De Omgevingswet biedt straks meer ruimte, met onder andere de experimenteerbepaling. Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Het vraagt om een andere werk- en denkwijze van overheden, burgers en bedrijven. Samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief zijn daarbij de kernwoorden. Hierop vooruitlopend doen overheden nu al ervaring op met de filosofie achter de Omgevingswet, onder de noemer ‘Nu al Eenvoudig Beter’.

De komende jaren wordt de uitvoeringsregelgeving vereenvoudigd en verbeterd. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW), het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zijn daar nauw bij betrokken. Het Rijk spant zich met deze partners in voor een zo goed mogelijke implementatie van de wet.

Collegereeks over de Omgevingswet
Welke consequenties heeft de stelselherziening voor duurzaamheid? En welk vertrouwen is nodig van alle betrokken partijen? De Omgevingswet kent veel aspecten die het verdienen extra te worden belicht. De komende tijd zijn er een aantal 7-minutencolleges op onze website te bekijken, waarin experts vanuit hun eigen achtergrond verschillende facetten van de Omgevingswet bespreken. Bekijk de 7-minuten colleges en krijg een beeld bij thema’s zoals de voordelen van integraal werken en meer flexibiliteit. En de praktische consequenties van het werken met een omgevingsvisie en het omgevingsplan.
Als eerste in de reeks Ed Nijpels: Hoe de Omgevingswet zorgt voor duurzame projecten.

Geef die pen door! Column Peter Prins
In 2014 maken we ruimte in onze nieuwsmail voor lezers om hun mening te geven over de stelselherziening omgevingsrecht. We doen dit onder de noemer ‘Geef die pen door!’. Elsbeth Vogel, senior counsel environment and safety Philips gaf de pen door aan Peter Prins van PRINS Projectmanagement.

Investeer in de kwaliteiten van de chef-koks voor de leefomgeving
Met dank aan mijn voorgangers voor de inspirerende woorden over kookboeken en recepten voor de leefomgeving en goed bestuur. Ik wil het graag hebben over de kwaliteiten van de chef-koks in Nederland.
Natuurlijk is het belangrijk om goeie kookboeken en  recepten te hebben. Als de basisregels voor het werken aan de leefomgeving eenvoudiger en duidelijker worden biedt dat meer ruimte voor snelheid en creativiteit. Maar het zijn uiteindelijk de chef-koks die bepalen of het eindresultaat eetbaar wordt. En dan heb ik het over de vele project- en programmamanagers die dagelijks werken aan verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving.
Hun werkterrein is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Ik heb dat aan de lijve ervaren op het Eiland van Schalkwijk, de Vlagheide en bij de ‘Ruit’ van snelwegen rond Eindhoven en andere projecten. Mondige en goed opgeleide burgers en ondernemers zijn, met de kennis en informatie via internet, steeds beter zelf in staat hun ideeën voor de leefomgeving vorm te geven. Dat is toe te juichen, maar betekent wel dat het aantal spelers in de leefomgeving in korte tijd fors groter is geworden. In het verlengde daarvan zijn ook de geldstromen voor de vormgeving van de leefomgeving ingrijpend veranderd. Overheid en ontwikkelaar zijn niet langer op eigen kracht in staat de leefomgeving vorm te geven, maar hebben de ondernemers, maatschappelijke organisaties en burgers hard nodig. Daarnaast is er sprake van een toenemende politieke instabiliteit op alle niveaus. De politieke verschuivingen lijken bij elke verkiezing groter te worden en vragen steeds meer flexibiliteit van project- en programmamanagement.

Dan vraag ik mij af, wie kan er nog chocola van maken? Wordt er in de breedte voldoende geïnvesteerd in de kwaliteiten van de chef-koks voor de leefomgeving in Nederland? Heb jij daarop het antwoord Ab van Luin*?

Peter Prins,
liefhebber van complexe ruimtelijke vraagstukken en werkzaam bij PRINS Projectmanagement

* Ab van Luin is codirector coöperatie NederlandBovenWater innovatieprogramma gebiedsontwikkeling

Eenvoudig Beter Europa in!
Naast alle producten die gerelateerd zijn aan de Omgevingswet, heeft Eenvoudig Beter ook een EU-project: Make it Work!
Met het oog op de ontwikkeling van de Omgevingswet heeft de juridische directie van IenM een paar jaar geleden een grondige analyse verricht van EU-milieurichtlijnen (in Europa is dat inclusief water en natuur). Deze analyse maakt duidelijk dat de Europese milieurichtlijnen vaak dezelfde, terugkerende instrumenten en procedures bevatten, zoals het stellen van normen voor de leefomgeving, verplichtingen tot het opstellen van plannen, verlenen van vergunningen, uitvoeren van inspecties,  etc. De bepalingen daarover zijn echter per richtlijn en verordening verschillend vormgegeven, vaak zonder inhoudelijke argumenten. Die verschillen belasten onnodig de uitvoeringspraktijk en kunnen een belemmering vormen voor een integrale benadering van de leefomgeving en regelgeving, beleid en uitvoering. De problemen zijn het grootst daar waar verschillende  richtlijnen tegelijk van toepassing zijn. Niet alleen Nederland heeft daar last van, dit probleem wordt ook door andere lidstaten herkend. Het draagt bij aan de implementation gap – het gat tussen de inhoudelijke doelen van de regelgeving en de daadwerkelijke uitvoering ervan.

Het project Make it Work(MiW), opgericht door Eenvoudig Beter in samenwerking met de juridische directie en de internationale directie, heeft zich ten doel gesteld Europese milieuregelgeving beter uitvoerbaar te (helpen) maken door meer consistentie en coherentie tussen milieurichtlijnen te (helpen) brengen. Dat klinkt gemakkelijk maar is een lange-ademtraject, dat in nauwe samenwerking met betrokken actoren tot stand moet worden gebracht. In Nederland is een brede werkgroep ingericht met betrokkenen vanuit eigen en relevante andere departementen en andere overheden. In de EU werkt MiW nauw samen met het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en andere landen aan een coalitie van lidstaten die het MiW gedachtegoed onderschrijven en samenwerken om de dialoog te voeren met de Europese instellingen over verbetering van het EU-milieuacquis. Dit alles in goed overleg met de Europese Commissie. Er wordt gewerkt aan een concreet product: een set van richtsnoeren te gebruiken voor nieuwe wetgeving of wetgeving die moet worden herzien op Europees niveau, dat samen met lidstaten, Commissie en Europees Parlement kan worden ingezet vanaf 2016. Niet toevallig het moment van Nederlands EU-voorzitterschap….

Op onze website kunt u meer informatie vinden over Make it Work.
Voor meer informatie: anke.willemstein@minienm.nl en jan.teekens@minienm.nl

Aanmelding nieuwe projecten Crisis- en herstelwet
De ministerraad heeft vorige maand een aantal projecten aangewezen als innovatief experiment, en andere projecten kunnen gebruik gaan maken van bestuursrechtelijke versnellingen. Het ging om projecten van de negende tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Voor de 10e tranche is het nog mogelijk om projecten aan te melden tot 1 oktober 2014.

Pilots omgevingsvisie gezocht
Dit najaar start het ministerie van IenM met een aantal pilots omgevingsvisie. Inzet is, dat initiatiefnemers gedurende twee jaar ervaring opdoen met het werken aan omgevingsvisies.
De BNSP werft in opdracht van het ministerie negen pilots en zal een kennisontwikkelings- en leertraject opzetten en uitvoeren rondom die pilots. Doel ervan is ‘leren en inspireren’: het benutten van de kans om ervaring op te doen met de omgevingsvisie en die ervaring te delen nog voordat de wet in werking treedt.
Het traject is in eerste instantie interessant voor potentiële initiatiefnemers, vooral projectleiders en betrokkenen van op te stellen omgevingsvisies bij provincies, gemeenten en Rijk. Het kennis- en leertraject rondom de pilots is interessant voor professionals, bestuurders en gebiedspartijen, onder meer door deelname aan een pilot, de masterclass en/of twee landelijke bijeenkomsten. Van plan een omgevingsvisie te maken? Kijk dan snel in de flyer.

Agenda
24 juni 2014: Bijeenkomst Vereniging voor Milieurecht Wetsvoorstel Omgevingswet: ruimte voor normen en waarden (Den Haag)
De Vereniging voor Milieurecht organiseert in samenwerking met het Ministerie van IenM een themamiddag over de belangrijkste veranderingen die het wetsvoorstel met zich meebrengt. Daarnaast zullen drie sprekers ingaan op het omgevingsplan, de omgevingsvergunning en de omgevingswaarden en instructieregels.
Klik hier voor informatie en aanmelding.

24 juni 2014: Praktijkbijeenkomst Nu al Eenvoudig Beter (Bunschoten) 
Thema: Wat is een goed ruimtelijk beleid voor schaalvergroting en stoppende bedrijven?
In de komende jaren zullen veel boeren meegaan in de schaalvergroting. Anderen zullen gaan stoppen met hun bedrijf. Dat betekent dat er veel ontwikkelingen in het landelijk gebied gaan plaatsvinden: boeren die willen uitbreiden met navenant grotere bouwblokken en stallen. Aan de andere kant: boeren die gaan verbreden en/of die te maken hebben met leegkomende stallen en schurenHoe gaan gemeenten hiermee om?
In deze bijeenkomst wordt de aanpak van de gemeenten Bunschoten, Hardenberg, Schouwen-Duiveland en Gemert-Bakel besproken.
Klik hier voor informatie en aanmelden.

26 juni 2014: Informatiebijeenkomst wetsvoorstel Omgevingswet 2014 en jaarlijkse Schakeldag (Utrecht)
Het wetsvoorstel Omgevingswet is naar de Tweede Kamer gestuurd. Tijdens deze formatiebijeenkomst wordt u bijgepraat over de ins en outs van het wetsvoorstel. U krijgt antwoord op vragen als: Wat staat er in het wetsvoorstel? Wat is er gedaan met de belangrijkste adviezen en opmerkingen, en welke keuzes zijn gemaakt? Ook wordt u bijgepraat over de stand van zaken rond de uitvoeringsregelgeving en de implementatie.
Klik hier voor informatie en aanmelden.

De informatiebijeenkomst over het wetsvoorstel Omgevingswet vindt dit jaar plaats in samenwerking met Rijkswaterstaat die dan de jaarlijkse Schakeldag organiseert. Tijdens dit jaarlijkse evenement wordt u bijgepraat over alle ontwikkelingen op het gebied van milieu en ruimte. Bijvoorbeeld over veranderingen in wet- en regelgeving. Ook kunt u uitgebreid bijpraten en kennis uitwisselen met vakgenoten. Het thema van de Schakeldag 2014 is ‘toekomstbestendigheid’
Klik hier voor informatie en aanmelden.

Interessante publicaties
Op onze website zijn alle rapporten en artikelen te vinden onder ‘publicaties’.

Informatiemateriaal over de stelselwijziging omgevingsrecht
Ter gelegenheid van de indiening van het wetsvoorstel Omgevingswet op 17 juni is al het informatiemateriaal over de Omgevingswet geactualiseerd en aangevuld. Op onze website vindt u onder meer de volgende publicaties digitaal:

Informatieblad Omgevingswet in het kort
Informatieblad Beter in balans
Informatieblad Winst van de wet
Informatieblad De belangrijkste veranderingen
Informatieblad Omgevingsvisie
Informatieblad Programma
Informatieblad Decentrale regels
Informatieblad Algemene rijksregels
Informatieblad Omgevingsvergunning
Informatieblad Projectbesluit
Informatieblad Ruimte voor ontwikkeling
Informatieblad Het digitale stelsel

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Wetsvoorstel Omgevingswet naar de Tweede Kamer

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft vandaag, 17 juni, het wetsvoorstel Omgevingswet naar de Tweede Kamer gestuurd. Een nieuwe wet, die gaat over de fysieke leefomgeving en die alle wetten en regels op dat gebied vereenvoudigt en bundelt.

Minister Schultz: “De Omgevingswet past bij deze tijd: het maakt complexe en verbrokkelde regelgeving eenvoudiger. Het geeft ook ruimte aan regionale verschillen, voor innovatie en voor eigen initiatief. De totstandkoming van de Omgevingswet is de grootste wetgevingsoperatie sinds de vernieuwing van de Grondwet in 1848. Met deze wet zetten we ons samen met alle betrokken partijen in voor een veilige en gezonde leefomgeving, met ruimte voor nieuwe ontwikkelingen’.

Dankzij de Omgevingswet moet het verkrijgen van een vergunning straks sneller en eenvoudiger verlopen. Een voorbeeld: de uitbreiding van een school op een locatie waar vooral wordt gewoond, waar bomen moeten worden gekapt en waar extra uitritten nodig zijn. Onder de huidige regelgeving zijn drie omgevingsvergunningen nodig met een proceduretijd van een half jaar. Onder de Omgevingswet wordt dat één omgevingsvergunning, met een proceduretijd van slechts 8 weken.  Of als een gemeente haar beleid wijzigt voor bijvoorbeeld alle scholen, horeca of woonboten binnen haar grondgebied. Nu moet zij alle bestemmingsplannen met die functies aanpassen. Straks heeft de gemeente één omgevingsplan voor haar hele grondgebied en kan zij die aanpassing in één keer doen. Efficiënt en kostenbesparend.

De Omgevingswet houdt rekening met regionale verschillen, zoals stedelijke groei versus bevolkingskrimp. Provincies en gemeenten krijgen meer ruimte voor flexibiliteit en eigen afwegingen. Een belangrijk element in het wetsvoorstel is de betrokkenheid van burgers en bedrijven bij besluitvorming over projecten. Degenen die wonen en werken in een gebied kunnen participeren, waardoor de kwaliteit van de besluitvorming verbetert. Die betrokkenheid wordt ook gestimuleerd bij besluitvorming over plannen en visies. Ook maakt de wet het mogelijk om beter in te spelen op actuele ontwikkelingen, zoals het aanpakken van leegstand.

Het huidige Nederlandse omgevingsrecht staat soms innovatieve en duurzame initiatieven in de weg. De Omgevingswet biedt straks meer ruimte, met onder andere de experimenteerbepaling. Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Het vraagt om een andere werk- en denkwijze van overheden, burgers en bedrijven. Samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief zijn daarbij de kernwoorden. Hierop vooruitlopend doen overheden nu al ervaring op met de filosofie achter de Omgevingswet, onder de noemer ‘Nu al Eenvoudig Beter’.

De komende jaren wordt de uitvoeringsregelgeving vereenvoudigd en verbeterd. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW), het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zijn daar nauw bij betrokken. Het Rijk spant zich met deze partners in voor een zo goed mogelijke implementatie van de wet.

 

Bron: Omgevingswet.pleio.nl