Reactie VNG op de Omgevingswet

Het concept-wetsvoorstel Omgevingswet lijkt een stap in de goede richting te zijn naar een sneller en beter omgevingsrecht. Of dit uiteindelijk wordt bereikt, hangt onder andere af van het daadwerkelijk schrappen van de reactieve aanwijzing en van de concrete invulling van verschillende regels in onderliggende regelgeving, zoals AMvB’s, zegt de VNG in haar reactie. Hoewel […]

Beroepsmogelijkheden na intrekking reactieve aanwijzing

Wat zijn de beroepsmogelijkheden wanneer een reactief aanwijzingsbesluit wordt ingetrokken? De VNG heeft op deze veelgestelde vraag een antwoord gemaakt. Wanneer het college van Gedeputeerde Staten na vaststelling van een bestemmingsplan een aanwijzingsbesluit voor dat plan heeft genomen, moeten beiden besluiten samen bekendgemaakt worden conform artikel 3.8, zesde lid, Wro. Intrekken door GS Wanneer GS haar […]