Regionale informatiebijeenkomsten wetsvoorstel Omgevingswet 2014

Komend najaar organiseert het interdepartementale programma Eenvoudig Beter samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen een aantal regionale informatiebijeenkomsten over de Omgevingswet. Centraal staan het wetsvoorstel Omgevingswet zoals dat op 17 juni jl. naar de Tweede Kamer is gestuurd en de daaraan gekoppelde uitvoeringsregelgeving. Tijdens het plenaire […]

VNG standpuntnotitie Omgevingswet

Notitie met daarin de VNG standpunten over de Omgevingswet. Gemeenten, burgers en bedrijven lopen tegen diverse knelpunten aan in het huidige omgevingsrecht. Wij vinden dat deze knelpunten moeten worden opgelost. Het kabinet erkent dat er problemen zijn en wil knelpunten in rijksregelgeving oplossen met de nieuwe Omgevingswet. In die wet wordt een groot aantal wetten uit het […]

VNG-reactie op sturend kader voor AMvB’s Omgevingswet

Het ministerie van IenM heeft voor de AMvB-structuur van de Omgevingswet een zogeheten ‘sturend kader’ opgesteld. De VNG heeft gekeken in hoeverre het kader oplossingen biedt voor de belangrijkste gemeentelijke knelpunten in het omgevingsrecht. Over het algemeen zijn wij positief over de lijn in het sturend kader. Vanwege de korte inspraakreactie hebben wij onvoldoende kunnen overleggen met […]

Provincies krijgen toch interventie-instrument binnen de Omgevingswet

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) zijn het eens over de hoofdlijnen van de Omgevingswet. Het IPO en het rijk zitten op een lijn over de bundeling, vereenvoudiging, harmonisering en modernisering van het omgevingsrecht zoals vormgegeven in de Omgevingswet. De verschillen in dynamiek in Nederland vragen om verschillende oplossing […]

Reactie VNG op de Omgevingswet

Het concept-wetsvoorstel Omgevingswet lijkt een stap in de goede richting te zijn naar een sneller en beter omgevingsrecht. Of dit uiteindelijk wordt bereikt, hangt onder andere af van het daadwerkelijk schrappen van de reactieve aanwijzing en van de concrete invulling van verschillende regels in onderliggende regelgeving, zoals AMvB’s, zegt de VNG in haar reactie. Hoewel […]

Nut Omgevingswet nog nauwelijks gevoeld

Tot 1 mei ligt de concepttekst van de Omgevingswet voor consultatie bij lagere overheden en maatschappelijke partijen. Eind dit jaar moet het wetsvoorstel naar de Kamer. Bij gemeenten leven nog veel twijfels. Wethouder Gerrit Piek (@ff_pieken) van Zwolle vraagt zich op Twitter af of gemeenten iets met de nieuwe Omgevingswet opschieten. ‘In elk geval biedt […]

Belangrijkste wijzigingen nieuwe Omgevingswet

Het is een aanwinst voor gemeenten, zegt VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma over de hoofdlijnen van de Omgevingswet. Aan de negen knelpunten, opgesteld door de vereniging, wordt nog verder gewerkt door een werkgroep van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en vertegenwoordigers van de VNG. “We nemen alle gesignaleerde knelpunten uit het VNG-onderzoek met voorrang op”, belooft […]

VNG: “Omgevingsverordening lost knelpunten gebiedsontwikkeling niet op”

Onderzoek brengt negen knelpunten gebiedsontwikkeling in kaart Het bestemmingsplan vervangen door een omgevingsverordening, zoals de minister van I&M wil in de Omgevingswet, lost knelpunten bij gebiedsontwikkeling niet op. Dat  oncluderen mr. Peter Noordanus en prof.mr. Friso de Zeeuw op basis van een praktijkonderzoek naar de knelpunten voor gemeenten in het omgevingsrecht. Het onderzoek is uitgevoerd […]

Reactie VNG op kabinetsnotitie stelselherziening omgevingsrecht

Veel gemeenten ervaren het omgevingsrecht als complex, verkokerd en onduidelijk. De VNG onderschrijft dan ook de ambitie van het kabinet om het omgevingsrecht beter en eenvoudiger te maken. Wel maken wij ons op een aantal gebieden zorgen over de voorgestelde stelselwijziging. In een brief aan minister Schultz van Haegen geeft de VNG een reactie op […]