Reactie VNG op kabinetsnotitie stelselherziening omgevingsrecht

Veel gemeenten ervaren het omgevingsrecht als complex, verkokerd en onduidelijk. De VNG onderschrijft dan ook de ambitie van het kabinet om het omgevingsrecht beter en eenvoudiger te maken. Wel maken wij ons op een aantal gebieden zorgen over de voorgestelde stelselwijziging.

In een brief aan minister Schultz van Haegen geeft de VNG een reactie op de kabinetsvisie Stelselherziening Omgevingsrecht.

Probleemanalyse
Er is onvoldoende inzicht in de problemen die mogelijk worden veroorzaakt door de onderligende regelgeving. Wij vragen dan ook om de problematiek zo veel mogelijk te verhelderen met een probleemanalyse en de voorstellen te toetsen aan de dagelijkse praktijk, voordat regels daadwerkelijk worden gewijzigd.

Uitgangspunten
Verder hechten wij eraan dat de minister rekening houdt met een aantal algemene uitgangspunten:

  • Verminderen bestuurlijke en administratieve lasten
  • Vergroten inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak
  • Bevorderen geïntegreerd strategisch omgevingsbeleid en meer ruimte scheppen voor belangenafweging op gebieds- en projectniveau
  • Intact houden van rechtsbescherming van burgers en bedrijven

Inhoudelijk
Daarnaast hebben wij  ook over een aantal inhoudelijke zaken opmerkingen. Het gaat om:

  • Bevoegdheidsverdeling
  • Vereenvoudiging van de planvorming en het instrumentarium
  • Normenstelsel en de afwegingsruimte
  • Financieel instrumentarium

Planning
De nieuwe wet zou in 2014 in werking moeten treden. Dit vinden wij bijzonder ambitieus. Wij pleiten voor een helder en zorgvuldig proces en oog voor de gevolgen voor de uitvoeringspraktijk.

Meer informatie