Per 1 oktober wijzigt het omgevingsrecht

Het Besluit omgevingsrecht en Besluit ruimtelijke ordening wijzigen per 1 oktober 2012. De  Ministeriële regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012 gaat dan ook in, ter vervanging van die uit 2008. Voor gemeenten hebben deze wijzigingen een aantal gevolgen.

Het Besluit omgevingsrecht (Bor) stelt per 1 oktober 2012 dat je als gemeente moet mededelen op ruimtelijkeplannen.nl dat je een omgevingsvergunning hebt verleend om af te wijken van een bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3 Wabo).

Digitale eisen
Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bevat wijzigingen aan de digitale eisen aan ruimtelijke plannen (inwerkingtreding 1 oktober 2012):

  • Het ontwerp van ruimtelijk besluiten die met de uitgebreide voorbereidingsprocedure tot stand komen (afdeling 3.4 Awb) moet worden gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl;
  • Het overgangsrecht voor digitale ruimtelijke plannen wordt uitgebreid tot partiële herzieningen van een bestemmingsplan die het gevolg zijn van een gedeeltelijke vernietiging van een bestemmingsplan, mits deze voldoen aan de overige uitzonderingen genoemd in artikel 8.1.2 Bro (per 1/7/2013);

Bovenstaande wijzigingen zijn opgenomen in Stb. 2012, 332.

Ministeriële regeling
De Ministeriële regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012 (Rsro2012) vervangt de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008 en treedt in werking op 1 oktober 2012. De Rsro2012 bevat een overgangstermijn tot 1 juli 2013:

  • De juridische status van een ruimtelijk plan, inclusief gerechtelijke uitspraken die gevolgen hebben voor inwerkingtreding van een concreet ruimtelijk plan, is kenbaar bij raadpleging via ruimtelijkeplannen.nl;
  • Beschikbaarstelling van exploitatieplannen via ruimtelijkeplannen.nl;

De VNG is betrokken geweest bij de totstandkoming van bovenstaande wijzigingen. De beperkte toename van het aantal administratieve handelingen bij de voorbereiding en bekendmaking van ruimtelijke plannen leidt waarschijnlijk tot een afname in de vragen naar de status van ruimtelijke plannen bij gemeenten.

Meer informatie

Bron: VNG