Vanaf vandaag ook ontwerp (project)besluiten op ruimtelijkeplannen.nl

Met ingang van vandaag, 1 oktober 2012, is het besluit van 12 juli 2012 tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en het Besluit ruimtelijke ordening (aanvullingen en  verduidelijkingen inzake digitale eisen ruimtelijke besluiten alsmede het herstel van enkele gebreken) in werking getreden.

De wijziging van het Besluit omgevingsrecht hield onder meer een toevoeging bij artikel 6.14, eerste lid in. Artikel 6.14, eerste lid van het Besluit omgevingsrecht luidt nu als volgt:

“Een kennisgeving als bedoeld in de artikel 3:12 en een mededeling als bedoeld in artikel 3:44 van de Algemene wet bestuursrecht worden in de Staatscourant geplaatst, voor zover het betreft een besluit tot verlening van een omgevingsvergunning waarbij sprake is van een geval als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, van de wet. De mededeling, bedoeld in de eerste volzin, wordt tevens langs elektronische weg gedaan en aan eenieder beschikbaar gesteld op de landelijke voorziening, bedoeld in artikel 1.2.1, tweede lid, van het Besluit ruimtelijke ordening.”

Door deze toevoeging kan derhalve vanaf vandaag ook de mededeling en eventueel het ontwerp besluit tot verlening van een omgevingsvergunning waarbij sprake is van een geval als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht via ruimtelijkeplannen.nl ontsloten te worden.

Aanvulling 2-10-2012

Mijn interpretatie is als volgt:
De mededeling als bedoeld in 3.12 Awb heeft betrekking op op z’n minst het vermelden van de zakelijke inhoud van het ontwerp besluit. Zoals ik het lees wordt de mededeling tevens langs elektronische weg gedaan én wordt het ontwerp besluit aan een ieder beschikbaar gesteld op ruimtelijkeplannen.nl. Het is maar de vraag op welke manier inhoud aan wordt gegeven. Wat zeker is, is dat hier sprake moet zijn van een geometrisch besluitvlak waarvoor het ontwerp besluit geldt. Vervolgens dient de zakelijke inhoud van het ontwerp besluit er als bijlage aan worden gekoppeld. Het is vervolgens aan de gemeente hoe ze invulling geven aan deze zakelijke inhoud. Een korte tekst, een afschrift van het ontwerp besluit eventueel in combinatie met de ruimtelijke onderbouwing.

Het is de intentie van de wetgever om via de landelijke website de ontwerpen van ruimtelijke besluiten beschikbaar te stellen (zie nota van toelichting onder punt 2). Het ligt dus voor de hand dat naast de kennisgeving tevens het ontwerp besluit wordt geplaatst op ruimtelijkeplannen.nl.

Een en ander zie de PRGB2012 paragraaf 5.2.2.