Veranderingen binnen het omgevingsrecht.

Bent u op de hoogte van alle veranderingen binnen het omgevingsrecht?

Wet- en regelgeving in de leefomgeving is de afgelopen jaren onderhevig geweest aan verschillende grote veranderingen. De Wet ruimtelijke ordening (Wro), maar ook de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Crisis- en herstelwet (Chw) zijn enkele grote wetgevingsoperaties die de afgelopen vijf jaar zijn doorgevoerd.

Omgevingswet

Een nieuwe, ingrijpende verandering in de nabije toekomst is de integrale herziening van het stelsel van de wetgeving binnen het omgevingsrecht. De huidige wetgeving is complex en uitgebreid; het omgevingsrecht bestaat uit ruim zestig afzonderlijke wetten, 100 AMvB en honderden regelingen. Het Ministerie van Infrastructuur & Mobiliteit wil hier verandering in brengen door dit stelsel te hervormen tot één integrale Omgevingswet. Kort gezegd moeten alle wetten en regelingen uit het omgevingsrecht hierin opgaan. Aan het eind van het jaar zal deze versie vervolgens ter advisering worden voorgelegd aan de formeel toetsende instanties.
Doel van de Omgevingswet is een veilige en gezonde leefomgeving te bewerkstelligen en deze op een duurzame en doelmatige wijze te kunnen behouden, beheren, gebruiken en ontwikkelen.

Wat gaat er voor u veranderen?
De invoering van de Omgevingswet brengt grote veranderingen met zich mee voor de dagelijkse werkpraktijk:

  • Het scala aan instrumentaria dat nu binnen het omgevingsrecht bestaat, moet bijvoorbeeld samengaan in één enkel instrumentarium met zes rechtsfiguren. Het centrale planningsinstrument dat hierbij hoort: het bestemmingsplan, zal in haar huidige vorm verdwijnen herboren worden als Omgevingsverordening.
  • De centrale rol van het bestemmingsplan lijkt te worden overgenomen door een variant op het projectafwijkingsbesluit, om zo flexibiliteit en snelheid te bieden, om in te spelen op de demografische en economische ontwikkelingen en de dynamische tijdgeest.
  • Daarnaast komt er een omgevingsvisie, een programma, algemene regels voor activiteiten in de leefomgeving en de omgevingsvergunning.

In november organiseert Rura Ruimtelijk Advies in samenwerking met Bureau Kennis op verschillende locaties een cursus over de nieuwe Omgevingswet. Tijdens deze cursus, die bestaat uit een bijeenkomst met een middagprogramma, wordt ingegaan op het hoe en waarom van de nieuwe wet, de beoogde veranderingen binnen het omgevingsrecht en de nieuwe instrumenten. Ook stellen wij u op de hoogte van actuele ontwikkelingen rondom de Omgevingswet. Via onderstaande links vindt u nadere informatie of kunt u zich aanmelden voor een van de middagen.

Cursus: ‘Nieuwe Omgevingswet’ 8 november 2012, Den Bosch

Cursus: ‘Nieuwe Omgevingswet’ 15 november 2012, Zwolle