Reactie VNG op de Omgevingswet

Het concept-wetsvoorstel Omgevingswet lijkt een stap in de goede richting te zijn naar een sneller en beter omgevingsrecht. Of dit uiteindelijk wordt bereikt, hangt onder andere af van het daadwerkelijk schrappen van de reactieve aanwijzing en van de concrete invulling van verschillende regels in onderliggende regelgeving, zoals AMvB’s, zegt de VNG in haar reactie.

Hoewel de reactieve aanwijzing voor provincies niet in het concept-wetsvoorstel is opgenomen, heeft de VNG meerdere signalen ontvangen dat de minister het instrument toch in de wet wil opnemen.

Reactieve aanwijzing

De provincie kan met de reactieve aanwijzing gedetailleerde regels opleggen aan gemeenten. Dat is een slechte zaak, omdat zonder afbakening van de reikwijdte van dit instrument niet duidelijk is waar gemeenten aan toe zijn. Dit belemmert gebiedsontwikkeling. De reactieve aanwijzing druist bovendien in tegen de uitgangspunten van de nieuwe Wet revitalisering generiek toezicht. De VNG wil met de minister en het IPO in overleg om het probleem rondom de reactieve aanwijzing weg te nemen.

Reactie VNG

De VNG heeft een uitgebreide reactie op de concept-Omgevingswet aan de minister gestuurd in het kader van de officiële consultatie. De vijf belangrijkste conclusies zijn:

  1. Gemeenten hebben behoefte aan meer bestuurlijke afwegingsruimte. Het wetsvoorstel biedt hiervoor weliswaar een kader, maar dit moet nog helemaal worden ingevuld
  2. De Omgevingswet moet duidelijkheid geven  waarvoor welke overheidslaag verantwoordelijk is. Het subsidiariteitsbeginsel is echter nog onvoldoende terug te vinden in de onderlinge bevoegdheidsverdeling
  3. Gemeenten willen meer flexibiliteit bij eigen planvorming. De introductie van het omgevingsplan in het wetsvoorstel is daar een goede eerste aanzet voor. Voordat één omgevingsplan voor het hele gemeentelijke grondgebied  de norm wordt, moet wel eerst bewezen zijn dat dit meerwaarde biedt ten opzichte van de huidige situatie
  4. Doorlooptijden en procedures moeten daadwerkelijk korter en flexibeler. Het wetsvoorstel is hiervoor een goede eerste aanzet, maar pas als de AMvB’s beschikbaar zijn, is duidelijk of dit lukt
  5. Het is nog onduidelijk welke gemeentelijke bestuurlijke baten en lasten het wetsvoorstel met zich meebrengt, omdat het onderzoek daarnaar nog niet klaar is. En ook dan is er nog geen volledig financieel beeld, omdat ook de onderliggende AMvB’s met de bijbehorende lastenonderzoeken nog niet klaar zijn

De VNG vraagt de minister om de gemeenten te blijven betrekken bij de verdere uitwerking van het wetsvoorstel en de AMvB’s.

Meer informatie

Bron: VNG