Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse amvb’s

Geachte voorzitter,

Hierbij bied ik u aan het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht. Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de ontwerpnota van toelichting.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure in artikel 5.2a van de Crisis- en herstelwet, artikel 7.4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 4.3, vijfde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2, zesde lid, van de Woningwet. Dit biedt Uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

Gelijktijdig met de voorhang bij Uw Kamer en de Eerste Kamer der Staten-Generaal wordt het ontwerpbesluit ingevolge artikel 5.2a van de Crisis- en herstelwet en artikel 4.3, vijfde lid, van de Wet ruimtelijke ordening in de Staatscourant bekendgemaakt om een ieder gelegenheid te geven gedurende vier weken zijn zienswijze daarover naar voren te brengen. Op grond van de aangehaalde bepalingen geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerp in de Staatscourant is bekendgemaakt.

Download hier het ontwerp besluit tiot wijziging diverse amvb’s in verband met permanent maken Crisis- en herstelwet.

ontwerpbesluit-tot-wijziging-van-het-besluit-omgevingsrecht-en-diverse-amvb-s[1]

Bron: Rijksoverheid