Stand van zaken Omgevingswet

De Omgevingswet ligt momenteel voor advies bij de Raad van State. De verwachting is dat het advies begin 2014 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. Maar na de parlementaire behandeling van de Omgevingswet treedt de wet nog niet direct in werking. Eerst moet het parlement de Invoeringswet van de Omgevingswet en de nieuwe AMvB’s nog behandelen.

De huidige 117 AMvB’s in het fysieke domein worden teruggebracht tot 3. Hieraan wordt in 2014 hard gewerkt. De VNG levert uiteraard input na overleg met gemeenten.

Sturend kader

Het Rijk stelt dit najaar een ambitiedocument voor de AMvB structuur vast samen met de koepels VNG, IPO en UvW. Dit document staat beter bekend als het ‘sturend kader’. Via het ROMnetwerk kunnen gemeenten hiervoor input geven in de periode 29 oktober en 5 november 2013. De definitieve VNG inzet bespreken wij in een speciale bestuurlijke commissie op 14 november 2013. Op woensdag 20 november is hierover een Bestuurlijk overleg met minister Schultz.

Bron: VNG