Wetsvoorstel Omgevingswet naar de Tweede Kamer

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft vandaag, 17 juni, het wetsvoorstel Omgevingswet naar de Tweede Kamer gestuurd. Een nieuwe wet, die gaat over de fysieke leefomgeving en die alle wetten en regels op dat gebied vereenvoudigt en bundelt.

Minister Schultz: “De Omgevingswet past bij deze tijd: het maakt complexe en verbrokkelde regelgeving eenvoudiger. Het geeft ook ruimte aan regionale verschillen, voor innovatie en voor eigen initiatief. De totstandkoming van de Omgevingswet is de grootste wetgevingsoperatie sinds de vernieuwing van de Grondwet in 1848. Met deze wet zetten we ons samen met alle betrokken partijen in voor een veilige en gezonde leefomgeving, met ruimte voor nieuwe ontwikkelingen’.

Dankzij de Omgevingswet moet het verkrijgen van een vergunning straks sneller en eenvoudiger verlopen. Een voorbeeld: de uitbreiding van een school op een locatie waar vooral wordt gewoond, waar bomen moeten worden gekapt en waar extra uitritten nodig zijn. Onder de huidige regelgeving zijn drie omgevingsvergunningen nodig met een proceduretijd van een half jaar. Onder de Omgevingswet wordt dat één omgevingsvergunning, met een proceduretijd van slechts 8 weken.  Of als een gemeente haar beleid wijzigt voor bijvoorbeeld alle scholen, horeca of woonboten binnen haar grondgebied. Nu moet zij alle bestemmingsplannen met die functies aanpassen. Straks heeft de gemeente één omgevingsplan voor haar hele grondgebied en kan zij die aanpassing in één keer doen. Efficiënt en kostenbesparend.

De Omgevingswet houdt rekening met regionale verschillen, zoals stedelijke groei versus bevolkingskrimp. Provincies en gemeenten krijgen meer ruimte voor flexibiliteit en eigen afwegingen. Een belangrijk element in het wetsvoorstel is de betrokkenheid van burgers en bedrijven bij besluitvorming over projecten. Degenen die wonen en werken in een gebied kunnen participeren, waardoor de kwaliteit van de besluitvorming verbetert. Die betrokkenheid wordt ook gestimuleerd bij besluitvorming over plannen en visies. Ook maakt de wet het mogelijk om beter in te spelen op actuele ontwikkelingen, zoals het aanpakken van leegstand.

Het huidige Nederlandse omgevingsrecht staat soms innovatieve en duurzame initiatieven in de weg. De Omgevingswet biedt straks meer ruimte, met onder andere de experimenteerbepaling. Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Het vraagt om een andere werk- en denkwijze van overheden, burgers en bedrijven. Samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief zijn daarbij de kernwoorden. Hierop vooruitlopend doen overheden nu al ervaring op met de filosofie achter de Omgevingswet, onder de noemer ‘Nu al Eenvoudig Beter’.

De komende jaren wordt de uitvoeringsregelgeving vereenvoudigd en verbeterd. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW), het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zijn daar nauw bij betrokken. Het Rijk spant zich met deze partners in voor een zo goed mogelijke implementatie van de wet.

 

Bron: Omgevingswet.pleio.nl