Minister Schultz en koepels tekenen voor soepele invoering wet

Onder leiding van Co Verdaas is de afgelopen maanden gewerkt aan een akkoord waarin het Rijk, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO)  en de Unie van Waterschappen (UNIE) afspraken hebben gemaakt over de invoering van de Omgevingswet. Het bestuursakkoord heeft als doel om de gezamenlijke koers te bepalen. Hierdoor kan de wet op een goede manier worden gebruikt vanaf het moment dat die in werking treedt. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), Jan van Zanen (VNG), Peter Glas (Unie), Johan Remkes (IPO) zetten op woensdag 1 juli op de Binckhorst in Den Haag hun handtekening onder dit akkoord.

Minister Schultz van Haegen: “Het succes van deze enorme stelselherziening zit in de uitvoering. Het ministerie is heel vroeg begonnen om samen met VNG, IPO en Unie van Waterschappen de implementatie voor te bereiden. Het is bijzonder om dit akkoord met elkaar te mogen tekenen op de dag dat de Omgevingswet is aangenomen in de Tweede Kamer”.
“De invoering van de Omgevingswet is een enorme operatie die alleen kan slagen als we er als overheden gezamenlijk de schouders onder zetten. Met dit bestuursakkoord onderstrepen we dat we dat gaan doen. Het is goed dat er nu al afspraken liggen over hoe we gemeenten gaan voorbereiden op hun grotere rol in het fysieke domein en dat we het proces in stappen opknippen”, aldus VNG-voorzitter Jan van Zanen.

“Met dit bestuursakkoord onderstrepen we als overheden het belang van gezamenlijke en vroegtijdige implementatie van de op handen zijnde Omgevingswet. Een wet die ook voor de waterschappen grote consequenties zal hebben”,  aldus Peter Glas, voorzitter van de Unie van Waterschappen.

Johan Remkes, voorzitter van IPO: “Bij de totstandkoming van de Omgevingswet was een goede samenwerking tussen de verschillende overheden cruciaal. Deze hechte samenwerking zetten we voort nu rijk, provincies, gemeenten en waterschappen aan de slag gaan met de implementatie van de Wet. Een implementatie waar we bewust vroeg mee starten zodat in 2018 overheden, burgers en bedrijven maximaal profiteren van de vereenvoudiging van wetgeving binnen het fysieke domein. Dit bestuursakkoord biedt daarvoor een uitstekende basis.”

Begeleiding bij invoering van de wet

Door grotere keuzevrijheid op lokaal niveau kan met de Omgevingswet beter worden ingespeeld op de behoeften van initiatiefnemers en belanghebbenden. Hiervoor is niet alleen een goede wet nodig maar moeten alle partijen hun werkwijze aanpassen aan de bedoelingen van de wet. De invoeringsbegeleiding moet alle overheidspartijen in staat stellen om de Omgevingswet vanaf het moment van invoering op goede wijze toe te passen. Om maatwerk te kunnen leveren nemen alle partijen (Rijk, VNG, IPO en UvW) regie voor de ondersteuning van dit overgangsproces voor hun eigen achterban. Een gezamenlijke ‘Programmaraad implementatie’ coördineert de samenhang tussen de ondersteuning.

Stap voor stap naar een goede digitale ondersteuning

Zonder goede digitale ondersteuning zullen de voordelen van de omgevingswet voor burgers en bedrijven minder groot zijn. Een omgevingswet met goede digitale ondersteuning draagt bij aan de doelstelling om te komen tot vermindering van de administratieve lasten voor burgers en bedrijven. Een stapsgewijze ontwikkeling van de digitalisering is van belang voor een goede projectbeheersing.

De ambitie is om in 2024 alle relevante beschikbare informatie met één klik op de kaart beschikbaar te hebben en begrijpelijk te tonen. Als stap op weg hier naar toe zal het bestaande digitale systeem eerst zodanig worden aangepast dat bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet het huidige dienstverleningsniveau blijft gehandhaafd en de eerste winst kan worden bereikt.

Meer onderzoek naar de gevolgen voor het ‘huishoudboekje’ van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijksoverheid

De Omgevingswet biedt ruimte aan initiatieven van onderop, voorkomt onnodige proces- en onderzoekslasten en maakt maatwerk en innovatie mogelijk. De Omgevingswet zal hierdoor, ook in financiële zin, baten hebben voor de ‘BV Nederland’. Er zijn nog geen afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten en baten. Eerst moet een aanvullend onderzoek naar de financiële effecten van de stelselherziening de gevolgen voor het ‘huishoudboekje’ van gemeenten, provincies, waterschappen en Rijksoverheid scherper in beeld brengen.

Bron: Rijksoverheid