De Ladder Duurzame Verstedelijking wordt eindelijk aangepast

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft vorige week een concept wijzigingsvoorstel van het Besluit ruimtelijke ordening ter informatie aan de Tweede Kamer toegestuurd. Naar verwachting zal de aangepaste ladder in 2017 in werking treden.

ladder

Hieronder treft u het bericht aan van de Rijksoverheid:

De Ladder voor duurzame verstedelijking wordt eenvoudiger en leidt tot minder onderzoekslasten. Ook komt er een helpdesk en wordt de bijbehorende digitale Handreiking aangepast zodat deze beter bruikbaar is in de praktijk. De Ladder is een instrument dat vraagt van gemeenten, provincies en projectontwikkelaars om bij nieuwe plannen voor woningen, winkels, kantoren of bedrijventerreinen in drie stappen aan te tonen dat er behoefte aan is. Minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) heeft dat in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Minister Schultz: “De Ladder voor duurzame verstedelijking is een belangrijk instrument voor een goede ruimtelijke ordening. We willen namelijk niet “voor leegstand bouwen”. Tijdens een gezamenlijk proces met gemeenten, VNG, provincies, IPO en diverse stakeholders zijn er waardevolle suggesties voor verbetering van de Ladder gedaan.“

Gemeenten, provincies en projectontwikkelaars hadden de afgelopen jaren kritiek op De Ladder voor duurzame verstedelijking. Zij vonden de Ladder te ingewikkeld. Ook zorgde het instrument volgens velen voor meer onderzoekslasten. De minister heeft daarom besloten om de regeling aan te passen. Daarbij is nauw samengewerkt met alle betrokken partijen en is gebruik gemaakt van de vele suggesties voor vereenvoudiging.

De Ladder is een regeling in het Besluit ruimtelijke ordening en is gericht op het tegengaan van leegstand en overcapaciteit in ruimtelijke plannen. Het vraagt van gemeenten om bij nieuwe plannen voor woningen, winkels, kantoren of bedrijventerreinen in drie stappen aan te tonen dat er behoefte aan is. Er moet ook beschreven worden dat de mogelijkheden van transformatie en herstructurering binnen de grenzen van het stedelijk gebied zijn bekeken, voordat er “in het weiland” gebouwd mag worden.

De Ladder wordt nu eenvoudiger, doordat er “treden” worden geschrapt en alleen nog bij het bouwen buiten het stedelijk gebied een uitgebreide motivering nodig is. Er moet nog wel worden aangetoond dat er behoefte is aan de nieuwe ontwikkeling. Het ministerie past de Ladder voor duurzame verstedelijking aan in het Besluit ruimtelijke ordening. De besluittekst wordt ter inzage gelegd van medio juli tot en met medio september 2016.