Internetconsultatie gestart: Kabinet maakt ontwerpbesluiten Omgevingswet openbaar

Honderden regels worden vereenvoudigd of afgeschaft. Het kabinet heeft op voorstel van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu ingestemd met vier ontwerpbesluiten die invulling geven aan de Omgevingswet. De Omgevingswet is in maart in de Eerste Kamer aangenomen. Het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Omgevingsbesluit en het Besluit kwaliteit leefomgeving komen in […]

Brede steun voor Omgevingswet

De omvangrijke Omgevingswet van minister Schultz (Infrastructuur en Milieu), die bestaande wetten voor de fysieke leefomgeving bundelt en vereenvoudigt, krijgt de goedkeuring van de Kamer. In de Omgevingswet worden regels voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur vereenvoudigd en samengevoegd. Nu zijn al die zaken nog in 26 verschillende wetten geregeld. Daar komt deze ene Omgevingswet […]

De planning van de Omgevingswet

Bron: omgevingswet.pleio.nl De planning van de Omgevingswet Op 1 oktober heeft minister Schultz een brief aan de Tweede Kamer verstuurd over de planning van de stelselherziening Omgevingswet en de daaraan gekoppelde trajecten van uitvoeringsregelgeving, invoeringswet- en regelgeving aanvullingswetgeving en implementatie. De Omgevingswet is het fundament van de stelselwijziging in het omgevingsrecht. Het is de basis […]

VNG-reactie op sturend kader voor AMvB’s Omgevingswet

Het ministerie van IenM heeft voor de AMvB-structuur van de Omgevingswet een zogeheten ‘sturend kader’ opgesteld. De VNG heeft gekeken in hoeverre het kader oplossingen biedt voor de belangrijkste gemeentelijke knelpunten in het omgevingsrecht. Over het algemeen zijn wij positief over de lijn in het sturend kader. Vanwege de korte inspraakreactie hebben wij onvoldoende kunnen overleggen met […]

Nieuwsmail ‘Oog op de Omgevingswet’ nummer 18, oktober 2013

Trein Omgevingswet op de rails….  De blaadjes vallen: het werd tijd om de Tweede Kamer weer op de hoogte te stellen van de voortgang op het terrein van de stelselherziening omgevingsrecht. De laatste voortgangsbrief dateerde van december 2012. In haar brief van 28 oktober j.l. schetst minister Schultz de gang van zaken van het afgelopen jaar: de […]

Stand van zaken Omgevingswet

De Omgevingswet ligt momenteel voor advies bij de Raad van State. De verwachting is dat het advies begin 2014 aan de Tweede Kamer wordt aangeboden. Maar na de parlementaire behandeling van de Omgevingswet treedt de wet nog niet direct in werking. Eerst moet het parlement de Invoeringswet van de Omgevingswet en de nieuwe AMvB’s nog behandelen. De huidige 117 […]

Nieuwsmail ‘Oog op de Omgevingswet’ nummer 15, september 2013

Nieuwsmail nummer 17, september 2013 Derde dinsdag in september en de Omgevingswet   “De Omgevingswet vereenvoudigt en versnelt ruimtelijke procedures, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de leefomgeving” . Dat waren de woorden van koning Willem-Alexander, uitgesproken tijdens de verenigde vergadering van de Staten-Generaal op Prinsjesdag 2013. Hiermee is de kerndoelstelling van de […]

Eerste globale indeling AMvB’s onder de Omgevingswet

 Het ministerie van IenM werkt aan de nieuwe Algemene Maatregelen van bestuur (AMvB’s) onder de Omgevingswet. Er is een eerste concept gemaakt van de indeling hiervan. De nieuwe AMvB’s moeten tegelijk met de nieuwe Omgevingswet in werking treden, op zijn vroegst per 1 januari 2018. De VNG denkt mee met het ministerie over de nieuwe […]