Op weg naar de Omgevingswet (deel 1)

Op de blog van de Gelderse Studiekring Ruimtelijke Ordening geeft Harry Gerritsen een indruk van de informatiebijeenkomsten over de Omgevingswet die de afgelopen weken werden georganiseerd door het Ministerie van I&M. In deze bijdrage schetst hij het proces, in het tweede deel zal hij verder ingaan op de inhoud. Om de totstandkoming van de nieuwe Omgevingswet […]

Voortgangsbrief stelselherziening Omgevingsrecht december 2012.

Hieronder de integrale tekst van de brief  van de Minister aan de Tweede Kamer m.b.t. de voortgang van de stelselherziening Omgevingsrecht van 28 december 2012.   Geachte voorzitter, Het kabinet hecht veel waarde aan de stelselherziening van het omgevingsrecht en het tot stand komen van de Omgevingswet en zet daarom de ingezette lijn voort. Als […]

Denk mee met ministerie over implementatie Omgevingswet

Wat is er nodig om de nieuwe Omgevingswet te implementeren? Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) wil dit graag weten van de mensen die met de wet moeten gaan werken. U kunt hierover meepraten op 28 februari 2012 in Utrecht. De projectdirectie Eenvoudig Beter van het ministerie is gestart met het maken van een plan […]

Bevindingen ‘Oog op de Omgevingswet’

Het omgevingsrecht is de laatste decennia uitgegroeid tot een een complexe en versnipperde regelgeving met vele sectorale regelingen en procedures. Deze complexiteit heeft ook zijn weerslag op grote projecten waar tegen complexe procedures en onsamenhangende sectorale regels wordt gelopen. Deze complexiteit en de vraag om een ontwikkelingsgericht en dynamische stelsel maakt het huidige omgevingsrecht een […]